Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that

Xuất bản: 02/03/2023 - Cập nhật: 02/03/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

It is compulsory for all road users to follow the traffic rules.
Dịch: Nó là bắt buộc đối với tất cả những người tham gia giao thông phải tuân theo các quy tắc giao thông.
All road users needn't follow the traffic rules.
Dịch:Tất cả những người tham gia giao thông không cần phải tuân theo các quy tắc giao thông.
All road users shouldn't follow the traffic rules.
Dịch:Tất cả người tham gia giao thông không nên tuân theo các quy tắc giao thông.
All road users must follow the traffic rules.
Dịch:Tất cả những người tham gia giao thông phải tuân theo các quy tắc giao thông.

All road users may follow the traffic rules.
Dịch:Tất cả những người tham gia giao thông có thể tuân theo các quy tắc giao thông.
=> chọn đáp án C.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Kiến thức: Thì hiện tại hoàn thành
Sử dụng hiện tại hoàn thành để nói về việc xảy ra/không xảy ra trong một quãng thời gian
Loại trừ các đáp án:
I last heard from him five years ago.
Dịch: Lần cuối tôi nghe tin từ anh ấy là 5 năm trước.
I heard from him for five years.
Dịch:Tôi đã nghe từ anh ấy trong 5 năm.
I didn't hear from him for five years.
Dịch:Tôi đã không nghe tin tức gì từ anh ấy trong 5 năm.
I haven't heard from him for five years.
Dịch:Tôi đã không nghe tin tức gì về anh ấy trong 5 năm rồi.
I have heard from him for five years.

Dịch:Tôi đã nghe từ anh ấy trong năm năm.
=> chọn đáp án C.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

"Where are you going this weekend?" asked my sister.
Dịch: "Bạn đi đâu vào cuối tuần này?" chị tôi hỏi.
=> My sister asked me where I was going that weekend.
Dịch: Chị gái tôi hỏi tôi đi đâu vào cuối tuần này.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X