It is compulsory for all road users to follow the traffic rules.

Xuất bản: 02/03/2023 - Cập nhật: 02/03/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
It is compulsory for all road users to follow the traffic rules.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

It is compulsory for all road users to follow the traffic rules.
Dịch: Nó là bắt buộc đối với tất cả những người tham gia giao thông phải tuân theo các quy tắc giao thông.
All road users needn't follow the traffic rules.
Dịch:Tất cả những người tham gia giao thông không cần phải tuân theo các quy tắc giao thông.
All road users shouldn't follow the traffic rules.
Dịch:Tất cả người tham gia giao thông không nên tuân theo các quy tắc giao thông.
All road users must follow the traffic rules.
Dịch:Tất cả những người tham gia giao thông phải tuân theo các quy tắc giao thông.

All road users may follow the traffic rules.
Dịch:Tất cả những người tham gia giao thông có thể tuân theo các quy tắc giao thông.
=> chọn đáp án C.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X