I read the contract again and again ............ avoiding making spelling

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

I read the contract again and again ............ avoiding making spelling mistakes.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

I read the contract again and again with a view to avoiding making spelling mistakes.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X