........, you need to achieve a score of 60% or more.

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

........, you need to achieve a score of 60% or more.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

To pass this test, you need to achieve a score of 60% or more.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X