A/An .............. is an official document stating that you have passed an

04/12/2020 38

Câu Hỏi:
A/An .............. is an official document stating that you have passed an examination, completed a course, or achieved some necessary qualifications
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
A certificate is an official document stating that you have passed an examination, completed a course, or achieved some necessary qualifications.
Giải thích: Dựa vào nghĩa của câu: ...là văn bản chính thức chứng minh rẳng bạn đã vượt qua kì thi, hoàn thành khóa học và đạt được một vài bằng cấp cần thiết + dựa vào nghĩa của từ: certificate: giấy chứng nhận, requirement: luật lệ, thủ tục, education: giáo dục, test: bài kiểm tra => đáp án: certificate

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X