He _____ in the doorway in order to light his cigarette.

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 07/08/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

He _____ in the doorway in order to light his cigarette.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tạm dịch: Anh ta ngừng ở ngưỡng cửa để châm điếu thuốc.

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

In paragraph 1, the study was conducted in order to......

test an old piece of advice on marriage

In order to improve your time-management skills, you should________.


Đáp án: B
Giải thích:
Để cải thiện kỹ năng quản lý thời gian của bạn, bạn nên______.
A. mang theo một quyển ghi kế hoạch vào mọi lúc
B. có danh sách riêng biệt cho các danh mục khác nhau
C. làm cho danh sách "Việc cần làm" đơn giản để làm
D. ưu tiên các nhiệm vụ quản lý thời gian

Teenagers go to their friends in order to_____.


Đáp án:
Thanh thiếu niên tìm đến bạn bè để ____.
A. tác động đến họ theo nhiều cách khác nhau và với mức độ như nhau
B. yêu cầu sự giúp đỡ hoặc lời khuyên mà cha mẹ của họ không thể đưa ra giúp họ
C. có nhiều các mối quan hệ khác mà cha mẹ họ không thể đáp ứng

In order to avoid boredom, the most important thing is to keep oneself ____.

In order to avoid boredom, the most important thing is to keep oneself occupied.
Tạm dịch: Để tránh nhàm chán thì điều quan trọng nhất là phải giữ cho bản thân luôn bận rộn.
Giải thích:
Cụm từ keep + sb + adj: giữ cho...
- occupation (n): nghề nghiệp
- occupied (adj): bận rộn

Question: In World War II, computers were developed in order to____________.


Đáp án: A
Giải thích:
Dựa vào câu: "In World War II, computers were developed in order to wage counter espionage and break codes used by the enemy.".
Dịch:
Trong thế chiến thứ 2, các máy tính được phát triển để trả lương gián điệp 2 mang, và giải mật mã sử dụng bởi kẻ địch.

Rewrite sentences without changing the meaning
Question: They go to the pagoda in order to pray for the new year.

in order to V = to V: để làm gì
Dịch: Họ đi chùa để cầu nguyện cho năm mới

đề trắc nghiệm từ vựng tiếng anh Test mới nhất

X