Đâu không phải là nội dung của bình đẳng trong lao động?

Xuất bản: 17/12/2020 - Cập nhật: 31/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đâu không phải là nội dung của bình đẳng trong lao động?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Bình đẳng trong lao động không bao gồm những nội dung nào dưới đây ?

Bình đẳng trong lao động không bao gồm nội dung bình đẳng trong việc tổ chức lao động
Nội dung cơ bản của bình đẳng trong lao động bao gồm:

  • Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động
  • Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động
  • Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.

Một trong những nội dung của bình đẳng trong lao động là mọi công dân đều được tự do

Một trong những nội dung của bình đẳng trong lao động là mọi công dân đều được tự do lựa chọn việc làm.

Nội dung nào dưới đây không bị coi là bất bình đẳng trong lao động.

Ưu đãi đối với người lao động có trình độ chuyên môn.

Bình đẳng trong lao động không bao gồm nội dung nào dưới đây ?

Bình đẳng về hưởng lương giữa người lao động giỏi và lao động kém.

Nội dung nào dưới đây không thể hiện bình đẳng trong lao động?

Nội dung không thể hiện bình đẳng trong lao động: Bình đẳng trong công việc gia đình

Bình đẳng trong lao động không bao gồm nội dung nào dưới đây ?

Bình đẳng trong lao động không bao gồm nội dung bình đẳng trong tự do lựa chọn hình thức kinh doanh.

Trường hợp nào dưới đây bị coi là bất bình đẳng trong lao động?

Lao động nam và lao động nữ được bình đẳng về quyền trong lao động, đó là: bình đẳng về cơ hội tiếp cận việc làm; được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác; bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển .....

Đâu không phải là nội dung bình đẳng trong lao động?

Bình đẳng giữa người lao động trong nước và người lao động nước ngoài.

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X