Công dân từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Xuất bản: 11/07/2023 - Cập nhật: 31/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Theo quy định của pháp luật, trừ những trường hợp bị cấm, công dân từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trừ những trường hợp bị cấm, công dân từ đủ bao nhiêu 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Quyền ứng cử của công dân có thể thực hiện bằng

Quyền ứng cử của công dân có thể thực hiện bằng con đường

Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng cách nào dưới đây?

Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng cách Được giới thiệu ứng cử

Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lý - chính trị quan trọng để...

Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lý - chính trị quan trọng để hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước, để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình.

Quyền ứng xử của công dân được thực hiện bằng những cách nào dưới đây ?

Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng cách: tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.

Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lý – chính trị quan trọng để

Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lý – chính trị quan trọng để nhân dân thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp

Quyền ứng cử của công dân có thể thực hiện bằng con đường nào sau đây?

Theo SGK Giáo dục công dân 12, quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng hai con đường là tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.

Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên mới được quyền ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân?

Công dân đủ 21 tuổi trở lên mới được quyền ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lý - chính trị quan trọng để

Quyền bầu cử, ứng cử là quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị, thông qua đó, nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước.

A. Đủ 20 tuổi trở lên và có quyền ứng cử và bầu cử.

Hiến pháp nước ta quy định người có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X