Cho 2 vách phẳng song song, dài và rộng vô hạn. Nhiệt độ các vách lần lượt

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho 2 vách phẳng song song, dài và rộng vô hạn. Nhiệt độ các vách lần lượt là T1 và T2 không đổi. Hệ số hấp thụ và độ đen lần lượt là A1, A2, \({\varepsilon _1}\), \({\varepsilon _2}\) không đổi. Môi trường giữa 2 tấm là trong suốt. Năng suất bức xạ tới Et đến vách thứ nhất bằng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm khoa học- kỹ thuật học mới nhất

X