Trắc nghiệm Tự đánh giá bài 5 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Trắc nghiệm Tự đánh giá bài 5 trang 104-106 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều, bao gồm 8 câu hỏi về sự kiện cách mạng tháng 8 năm 1945

Câu 1. Yếu tố nào sau đây không có trong văn bản trên?
Câu 2. Phương án nào nêu đúng nhất sự kiện lịch sử được thuật lại trong văn bản trên?
Câu 3. Các mốc thời gian được nhắc đến nhiều nhất trong văn bản thuộc tháng năm nào?
Câu 4. Em sẽ đọc các mốc thời gian trong văn bản theo thứ tự như thế nào?
Câu 5. Vì sao mốc thời gian “2-9-1945” lại được in màu đỏ?
Câu 6. Câu nào sau đây có vị ngữ được mở rộng với ba thành tố phụ?
Câu 7. Các bức ảnh trong văn bản trên không có tác dụng nào sau đây?
Câu 8. Qua nội dung của văn bản, em hiểu nghĩa của từ “mốc son” là gì?

đáp án Trắc nghiệm Tự đánh giá bài 5 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1Câu 5
Câu 2Câu 6
Câu 3Câu 7
Câu 4Câu 8

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Các đề khác

X