Trắc nghiệm tin 9 bài 7 : Phần mềm trình chiếu

Câu hỏi trắc nghiệm tin học 9 bài 7 - Phần mềm trình chiếu có đáp án.

Câu 1.  Những khó khăn gì khi Tin học phát triển:
Câu 2. Những hành vi nào vi phạm pháp luật trong sử dụng Tin học:
Câu 3. Tin học và máy tính ngày nay đã thực sự trở thành động lực và lực lượng sản xuất, góp phần phát triển?
Câu 4. Tin học và máy tính là cơ sở của sự ra đời và phát triển của?
Câu 5. Tiền đề quyết định cho sự phát triển nền kinh tế tri thức là?
Câu 6. Tác động của tin học đối với xã hội là:
Câu 7. Lợi ích của tin học là:
Câu 8. Những hoạt động nào được gọi là xã hội hóa:
Câu 9. Những hành vi nào thiếu văn hóa của học sinh khi thực hành tin học:
Câu 10. Quốc hội đã ban hành một số điều luật Công nghệ thông tin có hiệu lực từ tháng năm nào:

đáp án Trắc nghiệm tin 9 bài 7 : Phần mềm trình chiếu

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6D
Câu 2DCâu 7D
Câu 3CCâu 8D
Câu 4CCâu 9C
Câu 5DCâu 10B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X