Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 Unit 1 Vocabulary and Grammar

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 1 Vocabulary and Grammar có đáp án chi tiết giúp bạn ôn tập các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp đã học trong Unit 1.

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Câu 1.
Câu 2.
Câu 3.
Câu 4.
Câu 5.
Câu 6.
Câu 7.
Câu 8. He suggests _______ to France this summer time.
Câu 9. Despite _________ burden, his mother tried to raise him by herself.
Câu 10. We would love _______ three cups of coffee.
Câu 11. I don’t know how to _______ the laundry or iron clothes.
Câu 12. ___________he is tired, he can’t work longer.
Câu 13. His idea contributes a lot ________ our project.
Câu 14. When he was a boy, he was always willing to join in a ________ of football.
Câu 15. __________ in Shanghai than in any other city in China.

đáp án Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 Unit 1 Vocabulary and Grammar

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 9B
Câu 2BCâu 10B
Câu 3ACâu 11A
Câu 4CCâu 12A
Câu 5DCâu 13D
Câu 6BCâu 14C
Câu 7CCâu 15A
Câu 8C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X