Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 7: Một số tính chất của đất trồng

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 7 gồm các câu hỏi về một số tính chất của đất trồng giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Thành phần nào gây ra phản ứng kiềm trong đất?

A. Na2CO3, CaCO3

B. HCl

C. H2SO4

D. Tất cả đều đúng

Câu 2. Keo đất mang điện tích gì?

A. Đa số điện tích âm, một số ít mang điện tích dương

B. Điện tích dương

C. Điện tích âm

D. Đa số điện tích dương, một số ít mang điện tích âm

Câu 3. Phản ứng của dung dịch đất do yếu tố nào quyết định?

A. Nồng độ H+ và OH-

B. Nồng độ bazơ

C. Nồng độ Na+

D. Nồng độ axít

Câu 4. Chọn câu đúng khi xác định phản ứng của dung dịch đất:

A. Nếu [H+] > [OH-] thì đất có phản ứng kiềm

B. Nếu [H+] < [OH-] thì đất có phản ứng trung tính

C. Nếu [H+] > [OH-] thì đất có phản ứng chua

D. Nếu [H+] < [OH-] thì đất có phản ứng chua

Câu 5. Thế nào là độ phì nhiêu của đất?

B. Là đất có dinh dưỡng

C. Là khả năng cung cấp đồng thời, không ngừng nước và dinh dưỡng cho cây

D. Là đất có nhiều dinh dưỡng

A. Là đất có nhiều muối tan và xác thực vật, động vật

Câu 7. Keo là đất gì?

A. Là những phần tử có kích thước trên 1 micromet, không tan trong nước mà ở tạng thái huyền phù

B. Là những phần tư có kích thước nhỏ dưới 1micromet, không tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù

C. Là những phần từ có kích thước trên 1micromet tan trong nước

D. Là những phần tử có kích thước nhỏ dưới 1micromet, tan trong nước

Câu 8. Lớp ion nào trên hạt keo tham gia trao đổi ion?

A. Lớp ion quyết định điện

B. Nhân hạt keo

C. Lớp ion quyết bù

D. Lớp ion khuếch tán

Câu 9. Độ chua tiềm tàng của đất được tạo nên bởi?

A. H+ trong dung dịch đất

B. H+ và Al3+ trên bề mặt keo đất

C. Al3+ trong dung dịch đất

D. H+ và Al3+ trong keo đất

Câu 10. Độ phì nhiêu tự nhiên của đất được hình thành do?

A. Thảm thực vật tự nhiên

B. Được cày xới thường xuyên

C. Được bón đầy đủ phân hóa học

D. Được tưới tiêu hợp lí

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 7: Một số tính chất của đất trồng

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 6 D
Câu 2 A Câu 7 B
Câu 3 A Câu 8 D
Câu 4 C Câu 9 B
Câu 5 C Câu 10 A

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Các đề khác

X