Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 6 (có đáp án)

Đề trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng số 6 giúp bạn ôn tập trước khi bước vào kì kiểm tra sát hạch

Câu 1. Cơ quan nào có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng?
Câu 2. Loại nào dưới đây là Quy hoạch xây dựng?
Câu 3. Công tác quy hoạch xây dựng bao gồm những công việc chủ yếu nào sau đây?
Câu 4. Cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh?
Câu 5. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh là cơ quan nào?
Câu 6. Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch nào dưới đây:
Câu 7. Loại quy hoạch được quy định theo xây dựng theo của Luật Xây dựng 2014?
Câu 8. Trình tự lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng?
Câu 9. Quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh (bao gồm cả vùng đô thị lớn), vùng chức năng đặc thù, vùng dọc tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế liên tỉnh được lập khi nào?
Câu 10. Tỷ lệ bản vẽ hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng nào đúng?
Câu 11. Các cấp độ đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù?
Câu 12. Chi phí cho công tác quy hoạch xây được xác định thế nào?
Câu 13. Những cá nhân nào sau đây bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề trong hồ sơ năng lực thực hiện một đồ án quy hoạch xây dựng ?
Câu 14. Căn cứ để lập đồ án quy hoạch xây dựng?
Câu 15. Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch?
Câu 16. Những cá nhân nào sau đây bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề trong hồ sơ năng lực thực hiện một dự án thiết kế công trình xây dựng?
Câu 17. Các lĩnh vực hành nghề kiến trúc sư bao gồm những lĩnh vực nào sau đây?
Câu 18. Hoạt động hành nghề kiến trúc sư bao gồm những hoạt động nào?
Câu 19. Theo Quy chuẩn QCXDVN 01 : 2008/BXD, mật độ xây dựng tối đa của các lô đất có diện tích tương tứng là 75; 200 và 300 là bao nhiêu?
Câu 20. Theo Quy chuẩn QCXDVN 01 : 2008/BXD, khoảng lùi tối thiểu của công trình xây dựng có chiều cao 25m khi tiếp giáp với tuyến đường bộ có lộ giới 23m là bao nhiêu?
Câu 21. Theo Quy chuẩn QCXDVN 01 : 2008/BXD, khoảng lùi tối thiểu của công trình xây dựng có chiều cao từ 28m trở lên khi tiếp giáp với tuyến đường bộ có lộ giới dưới 19m là bao nhiêu?
Câu 22. Theo Quy chuẩn QCXDVN 01 : 2008/BXD, trong đô thị, bán kính phục vụ tối đa các trạm phòng, chữa cháy trung tâm là bao nhiêu?
Câu 23. Các trình tự thiết kế xây dựng sau đây, trình tự thiết kế nào là đúng?
Câu 24. Thiết kế xây dựng bao gồm?
Câu 25. Theo Quy chuẩn QCXDVN 01 : 2008/BXD, trong khoảng độ cao 2,5m, đối với công trình công cộng được xây dựng sát chỉ giới đường đỏ, cánh cửa (trừ cửa thoát nạn) khi mở ra có được vượt quá chỉ giới đường đỏ không?

đáp án Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 6 (có đáp án)

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 14 D
Câu 2 B Câu 15 D
Câu 3 D Câu 16 A
Câu 4 D Câu 17 D
Câu 5 A Câu 18 D
Câu 6 D Câu 19 A
Câu 7 D Câu 20 A
Câu 8 D Câu 21 A
Câu 9 D Câu 22 A
Câu 10 D Câu 23 D
Câu 11 D Câu 24 D
Câu 12 B Câu 25 A
Câu 13 A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X