Đề thi nghề tin học THPT mã số 6

Đề thi nghề tin học THPT mã số 6 có đáp án, bao gồm đầy đủ các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức trọng tâm thi nghề tin học trong năm học này

Câu 1. Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) thì nhận được kết quả?
Câu 2. Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - S là:
Câu 3. Trong Windows, khi xóa file hoặc folder thì nó được lưu trong Recycle Bin, muốn xóa hẳn file hoặc folder ta bấm tổ hợp phím?
Câu 4. Trong khi làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa, ta thực hiện
Câu 5. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn trình diễn tài liệu được soạn thảo, ta thực hiện:
Câu 6. Khi đang làm việc với PowerPoint, để chèn thêm một Slide mới, ta thực hiện:
Câu 7. Trong khi đang soạn thảo văn bản Word, tổ hợp phím Ctrl + V thường được sử dụng để:
Câu 8. Trong kết nối mạng máy tính cục bộ. Cáp mạng gồm mấy loại?
Câu 9. Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực hiện
Câu 10. Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng:
Câu 11. Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn bản (tô đen), ta thực hiện:
Câu 12. Em sử dụng chương trình nào của Windows để quản lí các tệp và thư mục?
Câu 13. Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện:
Câu 14. Trên màn hình Word, tại dòng có chứa các hình : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, ..., được gọi là:
Câu 15. Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực hiện:
Câu 16. Trong Windows, muốn tìm kiếm tệp hay thư mục, ta thực hiện:
Câu 17. Trong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm liền kề nhau trong một danh sách ?
Câu 18. Khi đang làm việc với PowerPonit, muốn thay đổi thiết kế của Slide, ta thực hiện
Câu 19. Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:
Câu 20. Bạn hiểu Virus tin học lây lan bằng cách nào?
Câu 21. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả:
Câu 22. Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?
Câu 23. Trong WinWord, để soạn thảo một công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ:
Câu 24. Hệ điều hành là:
Câu 25. Trong Winword, để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn ; sau đó:
Câu 26. Trong WinWord, để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, ...; ta có thể khai báo đơn vị đo:
Câu 27. Trong bảng tính Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào?
Câu 28. Trong soạn thảo Winword, để tạo một bảng (Table), ta thực hiện:
Câu 29. Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ:
Câu 30. Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo ký tự to đầu dòng của đoạn văn, ta thực hiện:
Câu 31. Điều nào không đúng khi nói về điều kiện làm việc của nghề Tin học văn phòng?
Câu 32. Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp Ctrl - F là:
Câu 33. Internet hiện nay phát triển ngày càng nhanh ; theo bạn, thời điểm Việt Nam chính thức gia nhập Internet là:
Câu 34. Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng lại trang giấy in, ta thực hiện:
Câu 35. Bạn hiểu Virus tin học là gì?
Câu 36. Trong soạn thảo Winword, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ : chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè; ta bấm phím:
Câu 37. Khi đang làm việc với WinWord (Excel), nếu lưu tệp vào đĩa, thì tệp đó?
Câu 38. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả?
Câu 39. Trong Windows, có thể sử dụng chương trình nào như một máy tính bỏ túi?
Câu 40. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =IF(3>5,100,IF(5<;6,200,300)) thì kết quả nhận được tại ô A2 là:
Câu 41. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dãy kí tự "1Angiang2". Nếu sử dụng nút điền để điền dữ liệu đến các cột B2, C2, D2, E2; thì kết quả nhận được tại ô E2 là:
Câu 42. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ một Slide, ta thực hiện:
Câu 43. Để trình diễn một Slide trong PowerPoint, ta bấm:
Câu 44. Trong soạn thảo văn bản Word, muốn lưu hồ sơ với một tên khác, ta thực hiện:
Câu 45. Trong Winword, để mở một tài liệu đã được soạn thảo trong Winword :
Câu 46. Trong Windows, từ Shortcut có ý nghĩa gì?
Câu 47. Trong WinWord, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về đầu văn bản?
Câu 48. Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo hướng ngang ta chọn mục:
Câu 49. Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =LEFT(A2,3) thì nhận được kết quả?
Câu 50. Để chuẩn bị in một bảng tính Excel ra giấy?

đáp án Đề thi nghề tin học THPT mã số 6

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 26 A
Câu 2 C Câu 27 B
Câu 3 C Câu 28 D
Câu 4 C Câu 29 C
Câu 5 C Câu 30 A
Câu 6 D Câu 31 D
Câu 7 B Câu 32 C
Câu 8 B Câu 33 C
Câu 9 D Câu 34 B
Câu 10 B Câu 35 D
Câu 11 B Câu 36 A
Câu 12 D Câu 37 D
Câu 13 C Câu 38 C
Câu 14 B Câu 39 B
Câu 15 A Câu 40 A
Câu 16 C Câu 41 A
Câu 17 C Câu 42 B
Câu 18 A Câu 43 A
Câu 19 A Câu 44 B
Câu 20 D Câu 45 C
Câu 21 D Câu 46 A
Câu 22 D Câu 47 C
Câu 23 A Câu 48 D
Câu 24 B Câu 49 D
Câu 25 C Câu 50 B

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X