Câu hỏi trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án - phần 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp có đáp án - phần 6 bao gồm 50 câu hỏi lý thuyết và thực hành tài chính doanh nghiệp mới nhất

Câu 1. Công ty A bán một tài sản cố định có giá trị còn lại trên sổ sách 25.000 đô la với giá bán 10.000$. Nếu thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của A là 28%, thì tác động của thuế suất đến công ty như thế nào?
Câu 2. Một công ty có 100 triệu đô la nợ ngắn hạn, 200 triệu đô la nợ dài hạn và 300 triệu đô la vốn cổ phần, tổng tài sản sẽ là 600 triệu $. Tính tỷ số nợ của công ty?
Câu 3. ________ của một công ty được định nghĩa thước đo tác động của chi phí cố định
Câu 4. Mức độ ảnh hưởng của __________ phản ánh mức độ thay đổi của lợi nhuận trước thuế và lãi vay do sự thay đổi của doanh thu tiêu thụ (hoặc sản lượng hàng hóa tiêu thụ)
Câu 5. Cho biết trường hợp nào sau đây là đúng:
Câu 6. Chi phí sử dụng vốn của công ty được định nghĩa là tỷ suất mà công ty phải trả cho ________ mà công ty sử dụng để tài trợ cho đầu tư mới trong tài sản.
Câu 7. Nếu tỷ số nợ là 0,2; tỷ số nợ trên vốn cổ phần là:
Câu 8. DFL của một công ty được tính bằng phần trăm thay đổi trong _______ khi _____ thay đổi:
Câu 9. Xem xét các chứng cứ thị trường để xác định cấu trúc vốn liên quan đến việc xác định:
Câu 10. Ý nghĩa của đòn bẩy tài chính DFL?
Câu 11. Cho Q = 3.000 sp, giá bán một đơn vị sản phẩm P = 200.000đ/sp, chi phí biến đổi bình quân AVC = 120.000đ/sp, chi phí cố định FC chưa bao gồm lãi vay = 180.000.000đ, lãi vay bằng 30.000.000đ, tính đòn bẩy kinh doanh DOL?
Câu 12. Doanh nghiệp nên tăng % vốn vay trong tổng vốn khi:
Câu 13. Một công ty có hệ số nợ 0,4, vốn chủ bằng 60 vốn vay nợ bằng?
Câu 14. Đòn bẩy kinh doanh có tác dụng với doanh nghiệp khi:
Câu 15. Cho các số liệu như sau. Về kết cấu các nguồn vốn bao gồm vốn vay 40%, vốn tự có 60%. Về chi phí sử dụng vốn thì vốn vay (sau thuế) là 10% và vốn tự có là 8%. Hãy tính chi phí sử dụng vốn bình quân?
Câu 16. Mức độ đòn bẩy kinh doanh phản ánh
Câu 17. Trong các nguồn vốn sau, nguồn vốn nào không phải là nguồn vốn chủ?
Câu 18. Tính đòn bẩy tổng hợp DTL nếu biết Q = 3000 sản phẩm, P = 500.000 đồng/sản phẩm, AVC = 400.000 đồng/sản phẩm, FC = 120.000.000đ, I = 20.000.000đ:
Câu 19. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn năm 2004 là 12%. Lãi suất vay phải trả của doanh nghiệp là 8,5%. Dựa vào 2 số liệu trên, doanh nghiệp có thể quyết định năm 2005:
Câu 20. Để xác định được độ lớn đòn bẩy tài chính cần biết:
Câu 21. Cho tổng số vốn chủ sở hữu C = 600; tổng số vốn kinh doanh T = 1000, thì hệ số nợ Hv bằng:
Câu 22. Trong trường hợp nào công ty tài trợ tất cả bằng nguồn vốn cổ phần.
Câu 23. Cho Q = 3.000sp, giá bán P = 400.000đ/sp, chi phí biến đổi bình quân AVC = 300.000đ/sp, chi phí cố định có lãi vay FC = 200.000.000đ, lãi vay = 20.000.000đ. Tính đòn bẩy tổng hợp DTL?
Câu 24. Chi phí sử dụng vốn của một công ty được định nghĩa là:
Câu 25. Nếu một công ty thay đổi trong cấu trúc tài chính của mình:
Câu 26. Tính đòn bẩy tài chính DFL nếu biết Q = 1.000, P = 200.000 đồng/sản phẩm; FC = 100.000.000 đồng, lãi vay I = 10.000.000 đồng, AVC = 50.000 đồng/sản phẩm:
Câu 27. Hệ số vốn chủ là:
Câu 28. Cho hệ số nợ Hv = 0,6; nợ phải trả = 2400. Tính tổng nguồn vốn kinh doanh?
Câu 29. Các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu nguồn vốn:
Câu 30. Cho Q = 6.000sp, giá bán P = 300.000đ/sp, chi phí biến đổi bình quân AVC = 200.000đ/sp, chi phí cố định chưa có lãi vay FC = 180.000.000đ, lãi vay = 20.000.000đ. Tính đòn bẩy tổng hợp DTL?
Câu 31. Mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính phản ánh:
Câu 32. Công ty TM đang sử dụng 200 triệu đồng vốn được hình thành từ: Vốn vay 80 triệu với chi phí sử dụng vốn trước thuế là 10%, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 28%; vốn chủ sở hữu 120 triệu với chi phí sử dụng vốn là 12%. Hãy tính chi phí sử dụng vốn bình quân?
Câu 33. Cho Q = 3000 sản phẩm; giá bán một đơn vị sản phẩm P = 100.000 đ/sp; chi phí biến đổi bình quân AVC = 60.000 đ/sản phẩm; chi phí cố định FC đã bao gồm lãi vay = 100.000.0000đ; lãi vay I = 40.000.000đ, tính đòn bẩy kinh doanh DOL?
Câu 34. Phân tích ____ có thể giúp xác định lợi thế của tài trợ nợ và vốn cổ phần:
Câu 35. Hệ số nợ là:
Câu 36. Cho Q = 4000 sản phẩm; giá bán một sản phẩm P = 200.000đ/sp; chi phí biến đổi bình quân AVC = 50.000đ/sp; chi phí cố định đã bao gồm lãi vay FC = 350.000.0000 đồng; lãi vay I = 150.000.000 đồng, tính đòn bẩy kinh doanh DOL?
Câu 37. Đòn bẩy ______ liên quan đến mối quan hệ giữa doanh thu và thu nhập mỗi cổ phần:
Câu 38. Trong ________ tất cả các chi phí đều thay đổi.
Câu 39. Cho Q = 4.000 sp, giá bán một đơn vị sản phẩm P = 400.000đ/sp, chi phí biến đổi bình quân AVC = 250.000đ/sp, chi phí cố định không bao gồm lãi vay FC = 350.000.000đ, lãi vay bằng 50.000.000đ. Hãy tính đòn bẩy kinh doanh DOL?
Câu 40. Trong doanh nghiệp có bao nhiêu loại đòn bẩy
Câu 41. Tính DFL cho một công ty có EBIT 5.000.000 đô la ($), định phí 2.000.000 đô la, lãi vay 900.000 đô la và cổ tức cổ phần ưu đãi là 900.000 đô la. Thuế suất 40%.
Câu 42. Đòn bẩy ________ liên quan đến mối quan hệ giữa doanh số và thu nhập mỗi cổ phần.
Câu 43. Nếu tỷ số nợ là 0,5; tỷ số nợ trên vốn cổ phần là:
Câu 44. Để xác định được độ lớn đòn bẩy tổng hợp cần biết:
Câu 45. 0: Cho Q = 4000 sản phẩm; giá bán một sản phẩm P = 200.000đ/sp; chi phí biến đổi bình quân AVC = 50.000đ/sp; chi phí cố định chưa có lãi vay FC = 350.000.0000 đồng; lãi vay I = 150.000.000 đồng, tính đòn tài chính DFL?
Câu 46. Mức độ ảnh hưởng của ______ phản ánh mức độ thay đổi về doanh lợi vốn chủ sở hữu do sự thay đổi về lợi nhuận trước thuế và lãi vay phải trả.
Câu 47. Mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy kinh doanh phụ thuộc:
Câu 48. Hệ số đảm bảo nợ phản ánh cứ 1 đồng vốn vay nợ có mấy đồng vốn CSH đảm bảo. Vậy công thức của nó là:
Câu 49. Doanh nghiệp đưa quyết định cần phải tăng thêm nguồn vốn dài hạn. doanh nghiệp có thể huy động vốn dài hạn từ:
Câu 50. Cho vốn chủ sở hữu C = 1200, tổng vốn kinh doanh = 4000, hệ số nợ Hv bằng bao nhiêu?

đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án - phần 6

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 26B
Câu 2CCâu 27C
Câu 3CCâu 28A
Câu 4ACâu 29D
Câu 5ACâu 30B
Câu 6DCâu 31A
Câu 7CCâu 32B
Câu 8CCâu 33A
Câu 9DCâu 34D
Câu 10DCâu 35A
Câu 11ACâu 36C
Câu 12ACâu 37B
Câu 13CCâu 38B
Câu 14ACâu 39D
Câu 15ACâu 40C
Câu 16CCâu 41C
Câu 17DCâu 42B
Câu 18BCâu 43B
Câu 19ACâu 44D
Câu 20CCâu 45A
Câu 21BCâu 46A
Câu 22ACâu 47D
Câu 23ACâu 48B
Câu 24DCâu 49D
Câu 25CCâu 50A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X