Câu hỏi trắc nghiệm Tài chính công có đáp án - phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tài chính công có đáp án - phần 5 bao gồm 50 câu hỏi lý thuyết và thực hành tài chính công mới nhất

Câu 1. Theo quy định hiện hành, ngân hàng phát triển cho các chủ đầu tư vay tối đa bằng bao nhiêu phần trăm tổng vốn đầu tư của dự án:
Câu 2. Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư là hoạt động nhà nước:
Câu 3. Bảo lãnh tín dụng đầu tư là cam kết của cơ quan nhà nước:
Câu 4. Nhận định nào sau đây là chính xác? Trong hình thức bảo lãnh tín dụng đầu tư nhà nước:
Câu 5. Đặc điểm của hình thức tín dụng cho vay đầu tư là nhà nước:
Câu 6. Tín dụng nhà nước hoạt động trên nguyên tắc nào?
Câu 7. Lãi suất huy động của tín dụng nhà nước trên thị trường vốn thường:
Câu 8. Đặc điểm của hình thức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư là gì?
Câu 9. Đặc trưng cơ bản nhất của Tài chính công và Tài chính Nhà nước là không vì mục đích lợi nhuận.
Câu 10. Hoạt động đầu tư của Tài chính nhà nước hoàn toàn giống các hoạt động đầu tư thông thường khác:
Câu 11. Tài chính nhà nước tổng hợp chiếm vị trí quan trọng nhất trong tài chính nhà nước:
Câu 12. Tài chính nhà nước tổng hợp chỉ gắn với bộ máy chính quyền nhà nước trung ương:
Câu 13. Vai trò đảm bảo điều kiện vật chất để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của nhà nước trong mọi thời kì của tài chính nhà nước là hoàn toàn giống nhau:
Câu 14. Ngân sách nhà nước xuất hiện đồng thời với tài chính nhà nước:
Câu 15. Ngân sách nhà nước là bộ phận xuất hiện đầu tiên của Tài chính nhà nước tổng hợp:
Câu 16. Hình thức của Ngân sách nhà nước là bảng dự toán thu chi bằng tiền của nhà nước cho một khoảng thời gian nhất định nào đó, thường là 1 năm:
Câu 17. Nội dung vật chất của ngân sách nhà nước là quỹ tiền tệ không tập trung của nhà nước:
Câu 18. Ngân sách nhà nước luôn luôn chỉ là của chính quyền nhà nước trung ương:
Câu 19. Ngân sách nhà nước là khâu cơ bản, chủ đạo của tài chính nhà nước:
Câu 20. Ngân sách nhà nước ta hiện nay giồm có ngân sách trung ương và ngân sách địa phương:
Câu 21. Thu NSNN là một trong hai nội dung cơ bản của hoạt động NSNN:
Câu 22. Tất cả các khoản thu vào NSNN đều phải được phản ánh dưới dạng tiền tệ:
Câu 23. Doanh thu, thu nhập, lợi nhuận của doanh nghiệp đều là những nguồn thu trực tiếp của NSNN:
Câu 24. Thu nhập của NSNN chỉ phụ thuộc vào một yếu tố duy nhất là quy mô nguồn thu:
Câu 25. Thu nhập của NSNN hoàn toàn độc lập với nguồn thu:
Câu 26. Tỷ lệ thu ngân sách là hoàn toàn giống nhau giữa các quốc gia:
Câu 27. Các nước đang phát triển có tỷ lệ thu ngân sách cao nhất:
Câu 28. Khi tỷ lệ thu ngân sách đạt 100% thì số thu của NSNN là lớn nhất:
Câu 29. Hiện nay tại các kì thi tuyển sinh, các trường được phép thu lệ phí tuyển sinh. Gọi khoản thu như vậy là:
Câu 30. Chi NSNN thể hiện rõ rệt mục tiêu hoạt động của NSNN:
Câu 31. Chi NSNN chủ yếu là cấp phát không hoàn lại:
Câu 32. Chi NSNN ta gồm có: Chi thường xuyên và Chi đầu tư:
Câu 33. Năm ngân sách ở tất cả các nước trên thế giới đều có thời điểm bắt đầu và kết thúc giống nhau:
Câu 34. Cân đối ngân sách là mọi nơi, mọi lúc Thu và Chi ngân sách phải luôn bằng nhau:
Câu 35. Mọi loại thâm hụt ngân sách đều nguy hiểm và tồi tệ:
Câu 36. Các quỹ tiền tệ thuộc tài chính nhà nước chỉ trực thuộc một chủ thể cụ thể duy nhất:
Câu 37. Tín dụng nhà nước tồn tại ở cả các nước đang phát triển và phát triển:
Câu 38. NSNN phải đảm bảo 100% kinh phí để duy trì sự tồn tại và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp nhà nước:
Câu 39. Đơn vị sự nghiệp nhà nước thực hiện quyền hành pháp:
Câu 40. Mức kinh phí giao cho cơ quan hành chính nhà nước để thực hiện chế độ tự chủ tài chính không được phép điều chỉnh, đúng hay sai?
Câu 41. Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính dựa trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội:
Câu 42. Các quỹ tài chính công ngoài NSNN đều có quy mô lớn hơn so với NSNN:
Câu 43. Hoạt động của quỹ tài chính công ngoài NSNN có tính ổn định, thường xuyên:
Câu 44. Diện tác động của quỹ tài chính công ngoài NSNN nhỏ hơn so với NSNN:
Câu 45. Nguồn hình thành tín dụng nhà nước có thể được huy động từ bên ngoài quốc gia:
Câu 46. Tài chính Nhà nước và Tài chính công là 2 cách phân loại khác nhau về tài chính:
Câu 47. Năm ngân sách luôn có độ dài bằng với năm tự nhiên:
Câu 48. Bộ máy ngân sách của Viet Nam được tổ chức từ TW tới cấp thấp nhất là cấp nào?
Câu 49. Vay nợ từ công chúng để bù đắp thiếu hụt NSNN:
Câu 50. Phát hành tiền để bù đắp thiếu hụt NSNN tương tự như một khoản thuế vô hình đánh vào:

đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Tài chính công có đáp án - phần 5

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 26B
Câu 2BCâu 27B
Câu 3ACâu 28B
Câu 4CCâu 29B
Câu 5CCâu 30B
Câu 6BCâu 31A
Câu 7ACâu 32B
Câu 8CCâu 33B
Câu 9ACâu 34B
Câu 10BCâu 35B
Câu 11ACâu 36B
Câu 12BCâu 37A
Câu 13BCâu 38B
Câu 14BCâu 39B
Câu 15ACâu 40B
Câu 16ACâu 41A
Câu 17BCâu 42B
Câu 18BCâu 43B
Câu 19ACâu 44A
Câu 20BCâu 45A
Câu 21ACâu 46A
Câu 22ACâu 47A
Câu 23ACâu 48B
Câu 24BCâu 49C
Câu 25BCâu 50C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X