Câu hỏi trắc nghiệm Tài chính công có đáp án - phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tài chính công có đáp án - phần 3 bao gồm 50 câu hỏi lý thuyết và thực hành tài chính công mới nhất

Câu 1. Cùng xuất hiện và tồn tại đồng thời với nhà nước là?
Câu 2. Tài chính nhà nước là?
Câu 3. Điều kiện cơ bản để tài chính Nhà nước xuất hiện và tồn tại là có nhà nước cùng với một yêu cầu nữa là?
Câu 4. Chủ thể của Tài chính Nhà nước là?
Câu 5. Các quỹ tiền tệ thuộc Tài chính Nhà nước là:
Câu 6. Có mấy loại quan hệ tiền tệ thuộc Tài chính Nhà nước?
Câu 7. Xét theo quá trình hình thành và phát triển, thứ tự xuất hiện các bộ phận của Tài Chính Nhà nước là?
Câu 8. Trong điều kiện kinh tế thị trường, bộ phận Tài chính của các cơ quan đơn vị thuộc khu vực Nhà nước có xu hướng:
Câu 9. Tài chính Nhà nước tổng hợp là bộ phận:
Câu 10. Tài chính Nhà nước có… vai trò cơ bản?
Câu 11. Vai trò truyền thống của Tài chính Nhà nước là đàm bảo điều kiện vật chất để duy trì sự tồn tại và hoạt động bình thường của:
Câu 12. Trên thế giới, ngân sách nhà nước xuất hiện đầu tiên tại:
Câu 13. Ở Việt Nam, ngân sách nhà nước xuất hiện lần đầu trong chế độ:
Câu 14. Ngân sách Nhà nước thuộc bộ phận:
Câu 15. Phần ngân sách là:
Câu 16. Cấp ngân sách là:
Câu 17. Trong lịch sử có tất cả… mô hình tổ chức hệ thống ngân sách:
Câu 18. Tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước của Việt Nam hiện nay:
Câu 19. Các hành vi thuộc thu NSNN có… nhóm:
Câu 20. Thu NSNN được thực hiện dựa trên các quyền lực (sức mạnh) … của nhà nước:
Câu 21. Trong lịch sử, Ngân sách Nhà nước xuất hiện đầu tiên ở chế độ:
Câu 22. Nhà nước có quyền lực kinh tế vì:
Câu 23. Nguồn thu của NSNN là:
Câu 24. Thu nhập của NSNN là:
Câu 25. Hình thức thu chủ yếu của NSNN ta hiện nay là:
Câu 26. Khi đăng kí xe máy, người chủ phải nộp một khoản trước bạ. Khoản đó là:
Câu 27. Ở Việt Nam hiện nay sắc thuế này chưa quy định thành luật:
Câu 28. Phí và lệ phí ở Việt Nam được quy định bằng:
Câu 29. Thuế quan là:
Câu 30. Chi NSNN bao gồm…bước:
Câu 31. Chi trả nợ của NSNN là:
Câu 32. Theo quan điểm của Kinh tế học công cộng, chi NSNN gồm có… nội dung chi lớn:
Câu 33. Nội dung chi quan trọng nhất của NSNN là để cung cấp:
Câu 34. Nội dung nào không thuộc chu trình quản lí ngân sách:
Câu 35. So với chi trình ngân sách, năm ngân sách:
Câu 36. Năm ngân sách vừa quan tổng chi ngân sách lớn hơn tổng thu, tức là ngân sách đã:
Câu 37. Thâm hụt chủ động là do:
Câu 38. Thiên tai đã gây ra thâm hụt ngân sách. Đó là:
Câu 39. Trong những năm gần đây thâm hụt ngân sách của Việt Nam khoảng 5% GDP. Chủ yếu là:
Câu 40. Giải pháp cơ bản nhất để bù đắp thâm hụt ngân sách ở Việt Nam hiện nay là:
Câu 41. Cơ quan hành chính Nhà nước là cơ quan thực hiện:
Câu 42. Ở Việt Nam, cơ quan hành chính Nhà nước:
Câu 43. Cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chức năng quản lí nhà nước theo:
Câu 44. Cơ quan hành chính nhà nước:
Câu 45. Kinh phí hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước:
Câu 46. Cơ quan hành chính nhà nước chủ yếu cung cấp:
Câu 47. Hiệu quả của chi NSNN cho quản lí hành chính:
Câu 48. Khoản kinh phí tiết kiệm do thực hiện chế độ tự chủ tài chính được cơ quan hành chính nhà nước:
Câu 49. Nhận định nào sau đây là chính xác: Chỉ mua sẵn tài sản cố định của một cơ quan hành chính nhà nước:
Câu 50. Nhận định nào sau đây là chính xác?

đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Tài chính công có đáp án - phần 3

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 26C
Câu 2BCâu 27D
Câu 3CCâu 28B
Câu 4CCâu 29D
Câu 5CCâu 30A
Câu 6CCâu 31C
Câu 7ACâu 32B
Câu 8BCâu 33A
Câu 9DCâu 34C
Câu 10BCâu 35A
Câu 11BCâu 36B
Câu 12CCâu 37B
Câu 13DCâu 38B
Câu 14CCâu 39D
Câu 15DCâu 40C
Câu 16DCâu 41B
Câu 17BCâu 42C
Câu 18BCâu 43D
Câu 19BCâu 44B
Câu 20DCâu 45A
Câu 21BCâu 46D
Câu 22BCâu 47B
Câu 23CCâu 48C
Câu 24DCâu 49B
Câu 25ACâu 50B

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X