Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng thương mại số 1

Bộ đề trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng thương mại có đáp án số 1 gồm 25 câu hỏi giúp các bạn ôn thi đạt kết quả cao

Câu 1. Thế nào là nguồn vốn của NHTM?
Câu 2. Vốn chủ sở hữu của NHTM là gì?
Câu 3. Nguồn từ các quỹ được coi là vốn chủ sở hữu bao gồm những khoản nào?
Câu 4. Các tài sản nợ khác được coi là vốn chủ sở hữu gồm những nguồn nào?
Câu 5. Vốn huy động của NHTM gồm những loại nào?
Câu 6. Vốn huy động từ tiền gửi bao gồm những bộ phận nào?
Câu 7. Tại sao phải quản lý nguồn vốn?
Câu 8. Quản lý vốn chủ sở hữu gồm những nội dung gì?
Câu 9. Phát biểu nào dưới đây về quản lý vốn huy động là đúng nhất?
Câu 10. Nội dung của khái niệm tín dụng nào dưới đây là chính xác nhất?
Câu 11. Theo quy định hiện hành ở Vệt Nam, đối tượng cho vay của tín dụng ngân hàng là gì?
Câu 12. Tổ chức tín dụng không được cho vay vốn những nhu cầu nào?
Câu 13. Tín dụng ngân hàng có những nguyên tắc nào?
Câu 14. Điều kiện vay vốn gồm những nội dung nào?
Câu 15. Thế nào là cho vay đảm bảo bằng tài sản?
Câu 16. Cho vay không có đảm bảo bằng tài sản thì dựa vào tiêu chí nào?
Câu 17. Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại do ai quy định?
Câu 18. Những căn cứ định giá lãi cho vay nào dưới đây của khoản vay là đúng nhất?
Câu 19. Quy trình cho vay là gì?
Câu 20. Phát biểu nào dưới đây về quy trình cấp tín dụng là đầy đủ nhất?
Câu 21. Hồ sơ do khách hàng lập và cung cấp cho ngân hàng gồm loại nào?
Câu 22. Hồ sơ do ngân hàng và khách hàng cùng lập gồm những loại chủ yếu nào?
Câu 23. Ngân hàng thường phân tích đánh giá những nội dung chủ yếu nào khi cho khách hàng vay?
Câu 24. Cho vay theo hạn mức tín dụng là gì?
Câu 25. Thế nào là cho vay từng lần?

đáp án Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng thương mại số 1

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 14C
Câu 2CCâu 15D
Câu 3BCâu 16B
Câu 4CCâu 17D
Câu 5ACâu 18D
Câu 6CCâu 19C
Câu 7BCâu 20C
Câu 8ACâu 21C
Câu 9DCâu 22C
Câu 10DCâu 23C
Câu 11CCâu 24C
Câu 12DCâu 25B
Câu 13B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X