Câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án phần 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án phần 6 bao gồm những câu hỏi trắc nghiệm access đầy đủ nội dung cả lý thuyết và thực hành access

Câu 1. Tính chất Field size của trường kiểu Text dùng để:
Câu 2. Kiểu dữ liệu nào là tốt nhất cho một trường lưu trữ ngày sinh?
Câu 3. Descrition của Field trong Table dùng để làm gì?
Câu 4. Có thể hiển thị dữ liệu ở trường Text toàn là chữ hoa, bất luận đã nhập như thế nào?
Câu 5. Có thể hiển thị dữ liệu ở trường Text toàn là chữ thường, bất luận đã nhập như thế nào?
Câu 6. Sau khi thiết kế xong bảng, nếu ta không chỉ định khóa chính thì:
Câu 7. Để chỉ định một trường là khóa chính, ta chọn trường đó rồi bấm vào nút:
Câu 8. Thuộc tính Validation Text của trường A sẽ quy định
Câu 9. Phần thập phân của dữ liệu kiểu Long Interger có thể chứa tối đa
Câu 10. Qui định dữ liệu nhập kiểu ngày có dạng dd/mm/yy chọn Format là
Câu 11. Quan hệ giữa hai bảng trong cơ sở dữ liệu Access có thể là
Câu 12. Muốn xóa liên kết giữa hai bảng, trong cửa sổ Relationships ta thực hiện:
Câu 13. Giả sử hai bảng có quan hệ 1-n với nhau, muốn xóa mẫu tin trên bảng cha (bảng 1) sao cho các mẫu tin có quan hệ ở bảng con (bảng n) cũng tự động xóa theo, thì trong liên kết (Relationship) của hai bảng này ta chọn
Câu 14. Trong quá trình thiết lập quan hệ giữa các bảng, để kiểm tra ràng buộc toàn vẹn về phụ thuộc tồn tại thì ta chọn mục
Câu 15. Khi chọn một trường có kiểu Text hay Memo trong một bảng làm khoá chính thì thuộc tính Allow Zero Length của trường đó phải chọn là
Câu 16. Bảng LoaiHang có quan hệ 1-n với bảng HangHoa. Khi nhập dữ liệu ta phải
Câu 17. Biết trường NGAY có kiểu Date/Time, muốn chọn giá trị mặc định cho ngày hiện hành của máy tính và chỉ nhận giá trị trong năm 2009 (dạng DD/MM/YY) thì ta chọn cặp thuộc tính nào để thoả tính chất trên trong các câu sau
Câu 18. Trong Table NHANVIEN, nếu muốn trường HOTEN của nhân viên xuất hiện với chữ màu xanh ta thực hiện
Câu 19. Tính chất nào sau đây bắt buộc phải nhập dữ liệu theo qui tắc nào đó
Câu 20. Tính chất nàu sau đây dùng để thiết lập giá trị định sẳn cho một trường (Fields)
Câu 21. Trong cửa sổ DesignView của một Table, muốn một trường (Field) phải được nhập (Không để trống) ta sử dụng thuộc tính nào sau đây.
Câu 22. Trong cửa sổ Design View của một Table, Muốn ghi một dòng thông báo lỗi cho một trường (Fileld) của Table ta điền thông báo này vào:
Câu 23. Trong cửa sổ Design View của một Table, Muốn ghi một dòng thông báo lỗi cho một trường (Fileld) của Table ta điền thông báo này vào:
Câu 24. Muốn xóa bỏ mối liên kết ( relationship ) của tất cả các bảng, ta thực hiện:
Câu 25. Khi thiết kế trường DIEMTOAN (điểm toán), ta nên chọn kiểu dữ liệu và định dạng nào sau đây:

đáp án Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án - Phần 6

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 14A
Câu 2DCâu 15B
Câu 3ACâu 16A
Câu 4ACâu 17C
Câu 5BCâu 18C
Câu 6DCâu 19A
Câu 7CCâu 20C
Câu 8ACâu 21A
Câu 9DCâu 22A
Câu 10ACâu 23D
Câu 11DCâu 24B
Câu 12BCâu 25C
Câu 13D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X