Câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án phần 5 bao gồm những câu hỏi trắc nghiệm access đầy đủ nội dung cả lý thuyết và thực hành access

Câu 1. Cơ sở dữ liệu (CSDL) là:
Câu 2. Hãy nêu các ưu điểm khi sử dụng CSDL trên máy tính điện tử:
Câu 3. Hoạt động nào sau đây có sử dụng CSDL: Bán hàng, Bán vé máy bay, Quản lý học sinh trong nhà trường
Câu 4. Để thiết kế một CSDL cần phải thực hiện theo trình tự nào dưới đây?
Câu 5. Dữ liệu của một trường có kiểu là AutoNumber
Câu 6. Khi một bảng được mở, thứ tự mẫu tin sẽ sắp xếp ưu tiên theo
Câu 7. Biết trường DIEM có kiểu Number, chỉ nhận các giá trị từ 0 đến 10, hãy chọn thuộc tính Validation Rule của trường DIEM
Câu 8. Kính thước tối đa của một Table là
Câu 9. Tổng số Field trong một Table
Câu 10. Ta thiết lập mối quan hệ giữa các bảng là để
Câu 11. Khi tạo ra các bảng trong cơ sở dữ liệu Access thì ta nên thực hiện theo trình tự sau
Câu 12. Khi muốn thiết lập quan hệ (Relationship) giữa hai bảng thì mỗi bảng phải
Câu 13. Muốn thiết lập quan hệ giữa các bảng, ta thực hiện lệnh
Câu 14. Thuộc tính Validation Rule dùng để làm gì
Câu 15. Giả sử đặt khoá chính cho Table trên ba trường, bây giờ muốn bỏ một trường trong ba trường đó không tham gia vào khoá chính ta chọn
Câu 16. Các ký tự không thể đặt tên cho Field là
Câu 17. Khẳng định nào sau đây sai
Câu 18. Kiểu dữ liệu nào mà Access chấp nhận trong khi thiết kế một Table
Câu 19. Các kiểu dữ liệu trong Access
Câu 20. Khi nhập liệu cho 1 Table đối với Field có kiểu dữ liệu AutoNumber câu nào sau đây sai
Câu 21. Khi nhập liệu cho Table thì Field được gọi là khoá chính (Primary key)
Câu 22. Chọn kiểu dữ liệu nào cho truờng điểm Toán, Lý....
Câu 23. Muốn thiết lập đơn vị tiền tệ: VNĐ cho hệ thống máy tính, ta phải
Câu 24. Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường thành tiền (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ), nên chọn loại nào
Câu 25. Khi chọn dữ liệu cho các trường chỉ chứa một trong hai giá trị như gioitinh, trường đơn đặt hàng đã hoặc chưa giải quyết...nên chọn kiểu dữ liệu để sau này nhập dữ liệu cho nhanh.

đáp án Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án - Phần 5

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 14 B
Câu 2 D Câu 15 A
Câu 3 D Câu 16 D
Câu 4 B Câu 17 B
Câu 5 C Câu 18 D
Câu 6 C Câu 19 D
Câu 7 B Câu 20 B
Câu 8 C Câu 21 B
Câu 9 B Câu 22 A
Câu 10 D Câu 23 A
Câu 11 B Câu 24 C
Câu 12 C Câu 25 C
Câu 13 D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X