Câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án phần 17

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án phần 17 bao gồm những câu hỏi trắc nghiệm access đầy đủ nội dung cả lý thuyết và thực hành access

Câu 1. Để mở bảng ở chế độ trang trang thiết kế ta thực hiện như sau:
Câu 2. Trường nào có thể khai báo kiểu dữ liệu Auto number trong các trường sau đây?
Câu 3. Sau khi thiết kế xong bảng nếu ta không chỉ định khóa chính thì
Câu 4. Để đi đến ô cuố cùng của bảng ở chế độ trang dữ liệu là nhấn phím:
Câu 5. Hãy chọn cách làm nào là hợp lí khi lọc ra những học sinh nam và là đoàn viên
Câu 6. Biểu tượng Biểu tượng Xóa bản ghi có chức năng gì
Câu 7. Trong Access để thực hiện chức năng tìm kiếm và thay thế ta thực hiện
Câu 8. Để chèn một bản ghi mới vào bảng ta thực hiện
Câu 9. Để thoát khỏi Access ta thực hiện:
Câu 10. Để xóa một trường của bảng ta chọn cách nào sau đây:
Câu 11. Access là:
Câu 12. Chọn phát biểu đúng:
Câu 13. Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, muốn lọc những bản ghi theo ô dữ liệu đang chọn, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?
Câu 14. Giả sử 2 TextBox: NGAYDI, NGAYDEN chứa dữ liệu kiểu DATE/TIME, TextBox SoNgay lưu khoảng cách giữa 2 ngày trên. Để tìm khoảng cách này, trong TextBox SONGAY ta sử dụng biểu thức nào sau đây?
Câu 15. Khi nhập dữ liệu cho một Table thì trường được gọi là khóa chính (primary key):
Câu 16. Giả sử các giá trị của trường MAHH có chiều dài đúng 4 ký tự, 2 ký tự đầu là BC. Ta ghi trong Validation Rule như thế nào gọi là hợp lệ?
Câu 17. Trên 1 Form có chứa TextBox có tên là Text1. Để kiểm tra Text1 có dữ liệu hay không ta dùng hàm nào sau đây?
Câu 18. Để đáp ứng lại một biến cố trên form ta có thể dùng?
Câu 19. Muốn thiết lập thuộc tính cho một textbox sau khi chọn nó, ta thực hiện tiếp thao tác?
Câu 20. Một AutoForm chỉ dùng để tạo một form liên quan đến?
Câu 21. Trên 1 form DANHSACH có 2 textbox có tên là MAHS và TENHS. Để điền tên học sinh vào Textbox TENHS ta dùng hàm gì để dò MAHS trong Table HOCSINH?
Câu 22. Trên form Textbox DONGIA có giá trị 1000, textbox SL có giá trị 10, trong textbox TH_TIEN có biểu thức tính toán sau: =DONGIA*SL. Textbox TH_TIEN có kết quả là?
Câu 23. Kiểu dữ liệu nào mà Access chấp nhận trong khi thiết kế một Table?
Câu 24. Để gắn 1 textbox trên form với 1 field của 1 bảng, ta sử dụng thuộc tính gì của textbox?
Câu 25. Muốn xem kết xuất của 1 Query ta thực hiện như thế nào?
Câu 26. Xoá bản ghi là

đáp án Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án - Phần 17

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 14B
Câu 2CCâu 15B
Câu 3DCâu 16C
Câu 4CCâu 17A
Câu 5CCâu 18A
Câu 6BCâu 19A
Câu 7BCâu 20A
Câu 8BCâu 21A
Câu 9ACâu 22B
Câu 10BCâu 23D
Câu 11CCâu 24C
Câu 12CCâu 25D
Câu 13ACâu 26C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X