Câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án phần 14

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án phần 14 bao gồm những câu hỏi trắc nghiệm access đầy đủ nội dung cả lý thuyết và thực hành access

Câu 1. Đoạn code trong biến cố On Enter của một textbox trên Form sẽ được kích hoạt khi ta thực hiện thao tác nào sau đây
Câu 2. Cho biết kế quả của biểu thức sau N=(12345\10)MOD 100
Câu 3. Đối tượng nào sau đây dùng để lưu trữ dữ liệu
Câu 4. Muốn ghi điều kiện để lọc dữ liệu trên 1 table, ta dùng lệnh nào sau đây
Câu 5. Muốn thoát khỏi 3 hàm ta dụng lệnh gì
Câu 6. Muốn thiết lập thuộc tính cho 1 textbox sau khi chọn nó, ta thực hiện tiếp thoa tác nào sau đây
Câu 7. Tạo Macro cho phép đóng chương trình ACCESS bằng action
Câu 8. Muốn chạy Update Query ta thực hiện như thế nào?
Câu 9. Trên 1 form muốn kiểm tra giá trị nhập vào có hợp lệ hay không ta đưa điều kiện kiểm tra vào biến cố
Câu 10. Trong cửa sổ design view của 1 table, muốn định dang số lẻ cho 1 field ta sử dụng thuộc tính nào sau đây
Câu 11. Giả sử các giá trị của trường MANV có 2 ký tự đầu là BC hay HD. Ta ghi trong Validation ruler như thế nào là hợp lệ
Câu 12. Trên 1 label ta có thể đưa vào
Câu 13. Khi sử dụng hàm DLOOKUP(“HOTEN”,”HOCSINH”,”[MAHS]=’10A1-1’”), nếu không tìm thấy học sinh có MAHS là 10A1-1 thì hàm DLOOKUP sẽ trả về giá trị nào sau đây
Câu 14. Đối tượng nào dùng để truy vấn dữ liệu
Câu 15. Lấy ký tự thứ 2, 3 và 4 của trường MAPHIEU, ta dùng hàm nào của
Câu 16. Trong cửa sổ thiết kế Query, ta muốn đưa 1 điều kiện vào Query đó thì điều kiện này phải ghi vào dòng?
Câu 17. Tạo Macro cho phép mở Form, ta dùng Action?
Câu 18. Sau khi khởi động Microsoft Access, xuất hiện hộp thoại mở Cơ sở dữ liệu, để mở 1 cơ sở dữ liệu đã có trên đĩa ta click vào nút chọn sau?
Câu 19. Trong Acess để tạo CSDL mới, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng:
Câu 20. Trong của sổ CSDL đang làm việc, muốn tạo biểu mẫu (dùng WizarD., thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng:
Câu 21. Tập tin trong Access đươc gọi là?
Câu 22. Để lưu cấu trúc bảng đã thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng:
Câu 23. Chọn kiểu dữ liệu nào cho trường điểm Toán, Lý, Tin,...
Câu 24. Tên cột (tên trường) được viết bằng chữ hoa hay thường?
Câu 25. Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, muốn tìm kiếm những bản ghi theo điều kiện nào đó, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng:
Câu 26. Để lưu cấu trúc bảng ta thực hiện?

đáp án Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án - Phần 14

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 14 A
Câu 2 D Câu 15 C
Câu 3 A Câu 16 C
Câu 4 B Câu 17 C
Câu 5 C Câu 18 C
Câu 6 C Câu 19 A
Câu 7 A Câu 20 D
Câu 8 D Câu 21 D
Câu 9 A Câu 22 B
Câu 10 C Câu 23 C
Câu 11 B Câu 24 A
Câu 12 B Câu 25 A
Câu 13 C Câu 26 D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X