Câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án phần 10

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án phần 10 bao gồm những câu hỏi trắc nghiệm access đầy đủ nội dung cả lý thuyết và thực hành access

Câu 1. Trong Acees Khi tạo các điều khiển: Option Button, Check Box, Toggle Button dạng gắn kết thì thuộc tính Control Source của điều khiển
Câu 2. Trong Aceess Để tạo nút lệnh (Command Button) bằng Wizard cho phép thêm mẫu tin mới, ta chọn loại hành động nào sau đây
Câu 3. Để khoá một TextBox trên Form không cho người dùng nhập vào Text Box đó, ta sử dụng thuộc tính gì của TextBox
Câu 4. Để không cho phép người dùng nhập dữ liệu vào một Control ta sử dụng thuộc tính nào sau đây:
Câu 5. Để ẩn một Control trên Form ta dùng thuộc tính nào
Câu 6. Đối với biến cố của một Control ta có thể đưa vào:
Câu 7. Trong thuộc tính Control Source của một đối tượng trên Form ta phải chọn:
Câu 8. Các chế độ làm việc với đối tượng Form có thể là:
Câu 9. Để gắn 1 Textbox trên Form với 1 field của Table, ta dùng thuộc tính gì của Textbox
Câu 10. Một Auto Report chỉ dùng để tạo một Report liên quan đến
Câu 11. Trong SubReport
Câu 12. Để tạo một báo cáo ta chọn:
Câu 13. Trong Acces, đối tượng Report được dùng để:
Câu 14. Khi tiến hành tạo Report, bước quan trọng nhất là?
Câu 15. Trong cửa sổ thiết kế Report, công thức tính tổng kết của mỗi nhóm phải nhập vào phần
Câu 16. Report có thể làm việc ở chế độ sau:
Câu 17. Hàm nào được dùng để tổng hợp dữ liệu trong công đoạn tạo báo cáo bằng Wizard:
Câu 18. Các báo cáo lấy thông tin hiển thị từ các đối tượng cơ sở dữ liệu nào?
Câu 19. Report có các thành phần cơ bản:
Câu 20. Để tự thiết kế Report ta nên chọn lệnh nào sau đây?
Câu 21. Để tự động thiết kế Report ta nên chọn lệnh nào sau đây
Câu 22. Đối tượng Report trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access có thể dùng để làm gì?
Câu 23. Khi tạo bảng báo cáo có thể sử dụng các hàm và các phép toán không?
Câu 24. Để tạo Report, thường phải thực hiện bao nhiêu công đoạn?
Câu 25. Báo cáo là:

đáp án Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án - Phần 10

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 14C
Câu 2ACâu 15D
Câu 3ACâu 16B
Câu 4ACâu 17D
Câu 5ACâu 18C
Câu 6DCâu 19B
Câu 7ACâu 20B
Câu 8BCâu 21C
Câu 9CCâu 22B
Câu 10ACâu 23B
Câu 11DCâu 24B
Câu 12CCâu 25C
Câu 13D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X