30 đề thi thử môn GDCD THPT Quốc gia có đáp án (Đề số 9)

Bộ 30 đề thi môn GDCD tốt nghiệp THPT Quốc gia hay nhất (đề số 9) có đáp án giúp bạn ôn luyện các kiến thức môn Giáo dục công dân đã học

Câu 1. Cuộc cách mạng khoa học lần thứ hai là quá trình ứng dụng trang bị những thành tựu của

A. công nghệ tiên tiến hiện đại.

B. người máy, rô bôt tiên tiến hiện đại.

C. công nghiệp cơ khí tiên tiến hiện đại.

D. khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại.

Câu 2. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất diễn ra vào thời gian nào?

A. Thế kỷ XVIII.

B. Thế kỷ VII.

C. Thế kỷ XX.

D. Thế kỷ XIX.

Câu 3. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai ứng với quá trình

A. hiện đại hoá.

B. công nghiệp hoá.

C. tự động hoá.

D. công nghiệp hoá - hiện đại hoá.

Câu 6. Một trong những nội dung cơ bản của CNH, HĐH ở nước ta là phát triển mạnh mẽ

A. lực lượng sản xuất.

B. ngành công nghiệp cơ khí.

C. khoa học kĩ thuật.

D. công nghệ thông tin.

Câu 7. Theo em trách nhiệm đối với sự nghiệp CNH, HĐH đất nước là trách nhiệm của

A. một cá nhân.

B. mọi công dân.

C. một cơ quan đoàn thể.

D. một tổ chức.

Câu 8. Trong sản xuất kinh doanh cần lựa chọn ngành hàng, mặt hàng

A. có khả năng cạnh tranh cao.

B. có giá trị cao.

C. có hình thức, mẫu mã phù hợp.

D. có chất lượng cao.

Câu 9. Công việc phải làm của công nghiệp hoá hiện đại hoá là chuyển đổi căn bản toàn diện

A. các dịch vụ.

B. các hoạt động công nghiệp.

C. về kinh tế xã hội.

D. các hoạt động kinh tế và quản lí kinh tế.

Câu 11. Giáo dục đào tạo khoa học công nghệ được Đảng và nhà nước ta xác định là

A. tăng số người ở độ tuổi lao động qua đào tạo.

B. phát triển kinh tế thị trường .

C. quốc sách hàng đầu.

D. nâng cao trình độ người lao động.

Câu 12. Một trong những tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là do yêu cầu phải

A. xây dựng nhanh, vững mạnh đất nước.

B. xây dựng toàn diện chủ nghĩa xã hội.

C. xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

D. tìm ra đường lối mới để phát triển đất nước.

Câu 13. Một trong những tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là do yêu cầu phải

A. hợp tác phát triển lâu dài với các nước trên thế giới.

B. rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế, kĩ thuật - công nghệ.

C. tạo ra một bước nhảy vọt về kinh tế, kĩ thuật - công nghệ.

D. đẩy nhanh về kinh tế, kĩ thuật - công nghệ.

Câu 14. Nội dung nào sau đây không phải là nội dung phản ánh tác dụng của CNH- HĐH?

A. Tạo điều kiện để phát triển lực lượng sản xuất và tăng năng suất lao động xã hội

B. Xây dựng đất nước Việt Nam to lớn giàu mạnh.

C. Tạo tiền đề hình thành và phát triển nền văn hóa mới XHCN.

D. Tạo ra một lực lượng sản xuất mới.

Câu 15. Những yêu cầu nào dưới đây không nói lên tính tất yếu khách quan phải thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta?

A. Tạo ra năng xuất lao động đảm bảo sự tồn tại và phát triển của xã hội.

B. Rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới.

C. Xây dựng một lực lượng sản xuất mới đáp ứng đước yêu cầu mới.

D. Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

Câu 16. Thực hiện tốt nội dung công nghiệp hoá, hiện đại hoá có

A. bước đầu có ảnh hưởng.

B. tác dụng to lớn và toàn diện.

C. tiền đề cho công nghiệp phát triển.

D. tạm thời ổn định bền vững.

Câu 17. Tổng thể hữu cơ giữa các ngành kinh tế, thành phần kinh tế và vùng kinh tế là nội dung của

A. vùng kinh tế.

B. miền kinh tế.

C. cơ cấu kinh tế.

D. thành phần kinh tế.

Câu 18. Cơ cấu kinh tế nào là cốt lõi của nền kinh tế ?

A. Cơ cấu vùng kinh tế.

B. Cơ cấu thành phần kinh tế.

C. Cơ cấu thị phần kinh tế.

D. Cơ cấu ngành kinh tế.

Câu 21. Tạo tiền đề hình thành và phát triển nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa - nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là nội dung thuộc

A. khái niệm CNH - HĐH.

B. tính tất yếu, khách quan của CNH - HĐH.

C. nội dung cơ bản của CNH - HĐH.

D. tác dụng của CNH - HĐH.

Câu 23. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với phát triển kinh tế tri thức là nội dung cơ bản của

A. công nghiệp hóa.

B. kinh tế tri thức.

C. hiện đại hóa.

D. tự động hóa.

Câu 28. Người lao động ở vùng sâu, vùng xa đang có xu hướng chuyển xuống các thành phố lớn để kiếm sống là quá trình

A. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

B. Chuyển dịch lao động.

C. Gia tăng dân số.

D. Chuyển đổi hình thức kinh doanh.

Câu 29. Để xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại và hiệu quả trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta cần

A. chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

B. phân công lao động hợp lý.

C. thay đổi vùng kinh tế.

D. công bằng trong kinh tế.

đáp án 30 đề thi thử môn GDCD THPT Quốc gia có đáp án (Đề số 9)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 16B
Câu 2DCâu 17C
Câu 3ACâu 18D
Câu 4CCâu 19D
Câu 5ACâu 20A
Câu 6ACâu 21D
Câu 7BCâu 22B
Câu 8ACâu 23B
Câu 9DCâu 24A
Câu 10ACâu 25A
Câu 11CCâu 26D
Câu 12CCâu 27D
Câu 13BCâu 28B
Câu 14BCâu 29A
Câu 15C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X