Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Bài 1 trang 128 SGK Địa lí 12

Giải bài tập 1 trang 128 sách giáo khoa Địa lí lớp 12 : Vẽ biểu đồ cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1996 và 2005

Đề bài

Cho bảng số liệu:

Bảng 29.1. Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (giá thực tế)

(Đơn vị: tỉ đồng)

Năm

Thành phần kinh tế

1996 2005
Nhà nước             74 161              249 085
Ngoài nhà nước (Tập thể, tư nhân, cá thể)             35 682              308 854
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài             39 589              433 110

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1996 và 2005. Nêu nhận xét.

Phương pháp giải

- Sử dụng kĩ năng tính toán, xử lí số liệu thống kê.

- Tính bán kính hình tròn

- Sử dụng kĩ năng vẽ biểu đồ tròn.

- Sử dụng kĩ năng nhận xét biểu đồ và bảng số liệu.

Đáp án chi tiết giải bài tập 1 trang 128 sgk Địa lí lớp 12

Bước 1. Xử lí số liệu (%)

- Sử dụng kĩ năng tính toán, xử lí số liệu về tỉ trọng thành phần.

- Công thức tính:

Công thức tính tỉ trọng các thành phần kinh tế
 

Tương tự ta tính được kết quả ở bảng sau:

Bảng: Cơ cấu tỉ trọng giá trị sản xuất phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 1996 và 2005

Năm

Thành phần kinh tế

1996 2005
Nhà nước             49.6              25.1
Ngoài nhà nước (Tập thể, tư nhân, cá thể)             23.9              31.2
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài             26.5              43.7

Bước 2. Tính bán kính hình tròn (R)

- Công thức

 + Gọi bán kính đường tròn là R

 + Bán kính năm đầu tiên (R1) = 1 đơn vị bán kính

Cách tính bán kính biểu đồ các năm

- Áp dụng công thức:

Áp dụng công thức tính ra bán kính của biểu đồ tròn

Bước 3. Vẽ biểu đồ:

- Chú ý: tên biểu đồ, chú giải, đơn vị đầy đủ

Biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 1996 và 2005

* Nhận xét:

Nhìn chung cơ cấu giá trị sản xuất theo thành phần kinh tế nước ta có sự chuyển biến theo hướng tích cực trong giai đoạn 1996 -2005.

- Khu vực nhà nước năm 1996 chiếm tỉ trọng cao nhất (49,6%) nhưng đến năm 2005 giảm xuống còn 25,1% với tỉ trọng thấp nhất.

- Khu vực ngoài nhà nước năm 1996 có tỉ trọng thấp nhất (23,9%) và đến 2005 có tỉ trọng đứng thứ hai (31.2%).

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài mặc dù năm 1996 có tỉ trọng lớn thứ 2 (26,5% nhưng đến năm 2005 đã vươn lên với tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất (43,7%).

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 128 SGK Địa lí 12 để xem ở dưới đây
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu