Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Bài 2 trang 128 SGK Địa lí 12

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 128 sách giáo khoa Địa lí lớp 12 : Thực hành vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Đề bài:

Cho bảng số liệu:

Bảng 29.2. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng lãnh thổ

(Đơn vị: %)

Năm

Vùng

1996

 

2005

 

Đồng bằng sông Hồng  17.1 19.7
Trung du và miền núi Bắc Bộ 6.9 4.6
Bắc Trung Bộ 3.2 2.4
Duyên hài Nam Trung Bộ 5.3 4.7
Tây Nguyên 1.3 0.7
Đông Nam Bộ 49.6 55.6
Đồng bàng sông Cửu Long 11.2 8.8
Không xác định 5.4 3.5

Hãy nêu nhận xét về sư chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng lãnh thổ của nước ta năm 1996 và 2005.

Phương pháp giải:

- Sử dụng kĩ năng nhận xét bảng số liệu.

- Chú ý yêu cầu đề ra: làm rõ sự thay đổi trong cơ cấu của các vùng.

 

Lời giải chi tiết bài 2 trang 128 sgk Địa lí lớp 12

Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng lãnh thổ nước ta năm 1996 và 2005 có sự thay đổi khác nhau.

- Vùng đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ có xu hướng tăng tỉ trọng trong cơ cấu giá trị sản xuất (từ 17,1% lên 19.7% và 49,6% lên 55.6%).

- Các vùng còn lại đều giảm tỉ trọng trong cơ cấu giá trị sản xuất theo vùng: Trung du miền núi Bắc Bộ (từ 6,9% xuống 4,6%), Bắc Trung Bộ (3,2% xuống 2,4%), Duyên hải Nam Trung Bộ (53% xuống 4,7%), Tây Nguyên (1,3% xuống 0,7%), đồng bằng sông Cửu Long (11,2% xuống 8,8%).

⟹ Có sự thay đổi như vậy trong cơ cấu là vì trong xu thế phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, tập trung khai thác lãnh thổ theo chiều sâu và phát huy thế mạnh vùng nên vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Hồng là hai vùng với nền tảng công nghiệp từ lâu sẽ có tốc độ phát triển và tăng trưởng nhanh hơn cả so với các vùng còn lại.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 128 SGK Địa lí 12 để xem ở dưới đây
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu