Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia
Năm sáng tác:1484
Tác giả:Thân Nhân Trung
Hoàn cảnh sáng tác:
Từ năm 1943, Triều Lê đặt ra lệ xướng danh, ban áo mũ, cấp ngựa, ăn yến, vinh quy bái tổ cho những người đỗ đạt cao nhằm khuyến khích nhân tài, phát triển giáo dục. Năm 1484 thời Hồng Đức,Thân Nhân Trung đó soạn bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba, khắc trên bia tiến sĩ ở văn Miếu.