Phần 2: Năng lượng và sự biến đổi

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 16

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 16

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 16 Từ trường Trái Đất, trả lời câu hỏi trang 83-85 sgk KHTN 7 Cánh Diều giúp học sinh chuẩn bị bài tốt trước khi tới lớp

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 15

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 15

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 15 Từ trường, trả lời câu hỏi trang 62-64 sgk KHTN 7 Cánh Diều giúp học sinh chuẩn bị bài tốt trước khi tới lớp

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 14

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 14

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 14 Nam châm, trả lời câu hỏi trang 76-78 sgk KHTN 7 Cánh Diều giúp học sinh chuẩn bị bài tốt trước khi tới lớp

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 13

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 13

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 13 Sự phản xạ ánh sáng, trả lời câu hỏi trang 69-74 sgk KHTN 7 Cánh Diều giúp học sinh chuẩn bị bài tốt trước khi tới lớp

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 12

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 12

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 12 Ánh sáng, tia sáng, trả lời câu hỏi trang 65-68 sgk KHTN 7 Cánh Diều giúp học sinh chuẩn bị bài tốt trước khi tới lớp

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 11

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 11

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 11 Phản xạ âm, trả lời câu hỏi trang 62-64 sgk KHTN 7 Cánh Diều giúp học sinh chuẩn bị bài tốt trước khi tới lớp