Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 7 trang 101 SGK Hóa học 12

Gợi ý cách giải bài tập 7 trang 101 sách giáo khoa môn Hóa học lớp 12 : Hoà tan hoàn toàn 0,5 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại ...

Đề bài:

Hoà tan hoàn toàn 0,5 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II trong dung dịch HCl thu được 1,12 lít H2 ở dktc.

Kim loại M là:

A. Mg.               B. Ca.            C. Zn.                D. Be.

Phương pháp giải:

Gọi kim loại hóa trị II là A.

Gọi hóa trị của Fe và kim loại A lần lượt là x, y (mol)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

x                →                x     (mol)

A + 2HCl →  ACl2  +  H2

y                 →               y   (mol)

Lập hệ 2 ẩn 2 phương trình

Hướng dẫn giải bài 7 trang 101 sgk hóa lớp 12

=> Kim loại thỏa mãn có phân tử khối < 10

Đáp án bài 7 trang 101 sgk Hóa học lớp 12

Gọi kim loại hóa trị II là A.

Gọi hóa trị của Fe và kim loại A lần lượt là x, y (mol)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

x                →                x     (mol)

A + 2HCl →  ACl2  +  H2

y                 →               y   (mol)

Lập hệ 2 ẩn 2 phương trình:

Đáp án bài 7 trang 101 sgk hóa lớp 12

Trong tất cả các kim loại chỉ có Be = 9 thỏa mãn phân tử khối < 10

Đáp án: B.

    Trên đây là hướng dẫn phương pháp giải và đáp án bài tập 7 (trang 101 Hóa lớp 12). Các em cũng có thể tham khảo thêm đáp án bài 8 trang 101 Hóa lớp 12 và các bài tập khác môn Hóa học 12 tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top