Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 6 trang 101 SGK Hóa học 12

Hướng dẫn giải bài tập 6 trang 101 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 : Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan?

Đề bài:

Hoà tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Fe và Mg trong dung dịch HCl thu được 1 gam khí H2. Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan?

A. 54,5 gam,                 B. 55,5 gam,            

C. 56,5 gam,                 D. 57,5 gam.

Hướng dẫn giải

Cách 1: Viết PTHH 

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

x                 →                  x    (mol)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

y                →                y     (mol)

Gọi số mol của Mg và Fe lần lượt là x và y mol

Lập hệ 2 ẩn 2 phương trình:

Hướng dẫn giải bài 6 trang 101 sgk hóa lớp 12

=> mmuối = mMgCl2 + mFeCl2

               = 95x + 127y

=> Suy ra đáp án.

Cách 2: 

nH+ = 2nH2 => nCl- = nH+ = ?

mmuối = m kim loại + mCl­-

Đáp án bài 6 trang 101 sgk Hóa học lớp 12

Cách 1: Viết PTHH 

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

x                 →                  x    (mol)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

y                →                y     (mol)

Gọi số mol của Mg và Fe lần lượt là x và y mol.

nH2 = 1: 2 = 0,5 (mol)

Lập hệ 2 ẩn 2 phương trình:

Đáp án bài 6 trang 101 sgk hóa lớp 12

=> mmuối = mMgCl2 + mFeCl2

               = 95.0,25 + 127.0,25

               =55,5 (g)

=> Đáp án B.

Cách 2: 

nH+ = 2nH2 = 2.0,5 = 1 (mol)

=> nCl- = nH+ = 1 (mol)

mmuối = m kim loại + mCl­-

          = 20 + 1.35,5

          = 55,5 (g)

=> Đáp án B.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top