Giải toán lớp 11: Đáp án bài 5 trang 64 SGK đại số và giải tích

Hướng dẫn giải bài 5 trang 64 SGK đại số và giải tích lớp 11. Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất, Phép thử và biến cố

1. Đề bài

Từ một hộp chứa 10 cái thẻ, trong đó các thẻ đánh số 1,2,3,4,5 màu đỏ, thẻ đánh số 6 màu xanh và các thẻ đánh số 7,8,9,10 màu trắng. Lấy ngẫu nhiên một thẻ.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Kí hiệu A,B,CA,B,C là các biến cố sau:

A: "Lấy được thẻ màu đỏ"

B: "Lấy được thẻ màu trằng"

C: "Lấy được thẻ ghi số chẵn"

Hãy biểu diễn các biến cố A,B,CA,B,C bởi các tập hợp con tương ứng của không gian mẫu.

2. Đáp án

Phép thử T được xét là: "Từ hộp đã cho, lấy ngẫu nhiên một thẻ".

a) Không gian mẫu được mô tả bởi tập Ω={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

b)

A={1,2,3,4,5}

B={7,8,9,10}

C={2,4,6,8,10}

doctailieu.com
Back to top