Giải bài 3 trang 64 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

Hướng dẫn giải bài 3 trang 64 SGK đại số và giải tích lớp 11. Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất, Phép thử và biến cố

1. Đề bài

Một hộp chứa bốn cái thẻ được đánh số 1,2,3,4. Lấy ngẫu nhiên hai thẻ.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Xác định các biến cố sau.

+ A: "Tổng các số trên hai thẻ là số chẵn";

+ B: "Tích các số trên hai thẻ là số chẵn".

2. Đáp án

Phép thử T được xét là: "Từ hộp đã cho, lấy ngẫu nhiên hai thẻ".

a) Đồng nhất mỗi thẻ với chữ số ghi trên thẻ đó, ta có: Mỗi một kết quả có thể có các phép thử  là một tổ hợp chập 2 của 4 chữ số 1,2,3,4. Do đó, số phần tử của không gian mẫu là c 2 4 bằng 6
 , và không gian mẫu gồm các phần tử sau:

Ω = {(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,4)}

b) 

A = {(1,3),(2,4)}

B ={(1,2),(1,4),(2,3),(2,4),(3,4)}=Ω\{(1,3)}

doctailieu.com
Back to top