Bài 7 trang 64 sgk Giải tích 11

Hướng dẫn cách giải và trình bày đáp án bài 7 trang 64 sách giáo khoa Toán đại số và giải tích lớp 11

Ở bài tập trước (giải tích 11 bài 6 trang 64) chúng ta đã luyện tập mô tả không gian mẫu và xác định các biến cố của trường hợp gieo đồng xu liên tiếp. Trong bài dưới đây, các em cũng sẽ tiếp tục áp dụng tương tự yêu cầu đó với trường hợp lấy ngẫu nhiên các quả cầu được đánh số.

Đề bài

Từ một hộp chứa năm quả cầu được đánh số 1,2,3,4,5, lấy ngẫu nhiên liên tiếp hai lần mỗi lần một quả và xếp theo thứ tự từ trái sang phải.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Xác định các biến cố sau:

A: "Chữ số sau lớn hơn chữ số trước"

B: "Chữ số trước gấp đôi chữ số sau"

C: "Hai chữ số bằng nhau"

Đáp án bài 7 trang 64 sgk Giải tích lớp 11

Phép thử T được xét là: "Từ hộp đã cho, lấy ngẫu nhiên liên tiếp hai lần mỗi lần một quả và xếp theo thứ tự từ trái qua phải".

a) Mỗi một kết quả có thể có của phép thử TT là một chỉnh hợp chập 22 của 55 quả cầu đã được đánh số 1,2,3,4,5. Do đó số các kết quả có thể có của phép thử T là chập 2 của 5 , và không gian mẫu của phép thử T bao gồm các phần tử sau:

Ω  = {(1, 2), (2, 1), (1, 3), (3, 1), (1, 4), (4, 1), (1, 5), (5, 1), (2, 3), (3, 2), (2, 4), (4, 2), (2, 5), (5, 2), (3, 4), (4, 3), (3, 5), (5, 3), (4, 5), (5, 4)},

trong đó (i,j) là kết quả: "Lần đầu lấy được quả cầu đánh số jj (xếp bên phải)" 1≤i,j≤5.

b)

A = {(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 5)}

B = {(2, 1), (4, 2)}

C = ϕ.

*****

Tham khảo thêm tài liệu đáp án và hướng dẫn giải các bài tập Toán lớp 10 (Đại số và hình học) khác tại doctailieu.com.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu