Đáp án bài 5 trang 36 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 36 SGK sinh học lớp 9

Đề bài: Khi giảm phân và thụ tinh  trong tế bào của một loài giao phối, xét hai cặp NST tương đồng kí hiệu là Aa và Bb thì khi giảm phân và thụ tinh sẽ cho ra các tổ hợp NST nào trong các giao tử và các hợp tử?

Trả lời:

  1. Các tổ hợp NST trong các giao tử: AB, Ab, aB, ab.
  2. Các tổ hợp NST trong các hợp tử: AABB, AABb, AaBb, Aabb, aaBB, Aabb, aaBb, aabb

doctailieu.com
Tải về
27/08/2018    16:48 PM
27/08/2018    16:48 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top