Bài 4 trang 29 TBĐ Lịch sử 12

Xuất bản: 07/01/2019

Giải bài 4 trang 29 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Đánh dấu x vào ô trống, ý em cho là đúng trong những phương án dưới đây.

Mục lục nội dung

Sau khi tìm hiểu về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc thời gian đầu những năm 30 trong bài 3 tr 29 TBĐ Sử 12, các em học sinh tiếp tục tìm hiểu chung về hoạt động của Cộng sản đoàn thời gian này.

Câu hỏi

Đánh dấu x vào ô trống, ý em cho là đúng trong những phương án dưới đây.

+)    Cộng sản đoàn được thành lập vào thời gian nào?

Tháng 2-1925
Tháng 5-1925
Tháng 6-1925
Tháng 7-1925

+)    Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là

Ban Chấp hành Trung ương
Tổng thư kí
Tổng Bí thư
Tổng bộ

+)    Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là

Báo Tuổi trẻ
Báo Thanh niên
Báo Nhân dân
Báo Cứu quốc

+)    Cuốn sách tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện ở Quảng Châu có tên là

Con Rồng tre
Bản án chế độ thực dân Pháp
Đường Kách mệnh
Người cùng khổ

+)    Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam
Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta. Chứng tỏ giai cấp vô sản đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng
Đây là sự chuẩn bị tất yếu cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Đây là sự chuẩn bị về lực lượng cho cách mạng Việt Nam

Xem thêm: Bài 5 trang 30 TBĐ Lịch sử 12

Đáp án Bài 4 trang 29 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

+)    Cộng sản đoàn được thành lập vào thời gian nào?

xTháng 2-1925
Tháng 5-1925
Tháng 6-1925
Tháng 7-1925

+)    Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là

Ban Chấp hành Trung ương
Tổng thư kí
Tổng Bí thư
xTổng bộ

+)    Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là

Báo Tuổi trẻ
xBáo Thanh niên
Báo Nhân dân
Báo Cứu quốc

+)    Cuốn sách tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện ở Quảng Châu có tên là

Con Rồng tre
Bản án chế độ thực dân Pháp
xĐường Kách mệnh
Người cùng khổ

+)    Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam
Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta. Chứng tỏ giai cấp vô sản đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng
Đây là sự chuẩn bị tất yếu cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam
xĐây là sự chuẩn bị về lực lượng cho cách mạng Việt Nam
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM