Mục lục bài học
Giải hóa 12

Đáp án bài 3 trang 25 sách giáo khoa hóa học 12

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 25 SGK Hóa học lớp 12.

Đề bài

Cacbohidrat là gì? Có mấy loại cacbohidrat quan trọng? Nêu định nghĩa từng loại và lấy thí dụ minh họa.

Đáp án bài 3 trang 25 sgk hóa học lớp 12

- Cacbohidrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và thường có công thức chung là Cn(H2O)m

- Cacbohidrat được chia làm 3 nhóm chính:

+ Monosaccarit là nhóm cacbohiđrat đơn giản nhất, không thể thủy phân được.

VD: glucozơ, fructozơ có CTPT là C6H12O6.

+ Đisaccarit là nhóm cacbohiđrat mà khi thủy phân sinh ra 2 phân tử monosaccarit.

VD: saccarozơ và mantozơ có CTPT là C12H22O11.

+ Polisaccarit là nhóm cacbohiđrat mà khi thủy phân đến cùng mỗi phân tủ sinh ra nhiều monosaccarit.

VD: xenlulozơ và tinh bột có CTPT là (C6H10O5)n.

doctailieu.com
Tải về
17/07/2018    18:50 PM
17/07/2018    18:50 PM
Back to top