Mục lục bài học
Giải hóa 12

Đáp án bài 2 trang 25 sách giáo khoa hóa học 12

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 25 SGK Hóa học lớp 12

Đề bài

Cho các dung dịch: Glucozơ, glixerol, fomanđehit, etanol. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được cả 4 dung dịch trên?

A. Cu(OH)2;                                      B. Dung dịch AgNO3 trong NH3;

C. Na kim loại;                                  D. Nước brom.

Hướng dẫn giải

Nắm được đặc điểm cấu tạo của từng chất ---> suy ra được tính chất hóa học khác nhau ---> lựa chọn chất thích hợp để nhận biết

Đáp án bài 2 trang 25 sgk hóa học lớp 12

- Cho Cu(OH)2/OH- vào các dung dịch:

+ Nhóm I: Kết tủa tan, tạo dung dịch màu xanh lam => glucozơ và glixerol

+ Nhóm II: Kết tủa không tan => formanđehit và etanol

- Đun nóng ống nghiệm từng nhóm:

*Nhóm I: 

+ Kết tủa đỏ gạch => glucozơ

+ Không hiện tượng => glixerol

*Nhóm II:

+ Kết tủa đỏ gạch => formanđehit

+ Không hiện tượng => etanol

 Đáp án A

doctailieu.com
Tải về
17/07/2018    16:45 PM
17/07/2018    16:45 PM
Back to top