Trả lời câu hỏi bài 2 trang 71 SGK sinh lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 71 sách giáo khoa sinh học lớp 9

Đề bài:

Sự hình thành thể đa bội do nguyên phân và giảm phân không bình thường diễn ra như thế nào?

Trả lời:

1.  Hình thành thể đa bội do nguyên phân

   Trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử có bộ NST lưỡng bội (2n) bị rối loạn dẫn đến tất cả các  cặp NST  trong tế bào không phân li ở kì sau dẫn đến hình thành nên 1 tế bào mới có bộ NST  tứ bội (4n)

2.  Hình thành thể đa bội do giảm phân

  • Do rối loạn trong giảm phân dẫn  toàn bộ NST của tế bào không phân li trong kì sau và  tạo ra giao tử có bộ NST 2n
  • Giao tử 2 n kết hợp với giao tử có bộ NST 2n tạo ra hợp tử có bộ NST tứ bội 4n

doctailieu.com
Tải về
01/09/2018    02:33 AM
01/09/2018    02:33 AM
Back to top