Đáp án câu hỏi thảo luận trang 70 sgk sinh học 9

Quan sát và so sánh hai sơ đồ minh họa để trả lời câu hỏi thảo luận trang 70 sgk sinh học 9

Đề bài:

Hãy so sánh hai sơ đồ ở hình 24.5 và cho biết: Trong 2 trường hợp ( hình 24.5a,b) trường hợp nào minh họa sự hình thành thể đa bội do nguyên phân hoặc giảm phân bị rối loạn.


Trả lời:

1. Trường hợp (a) do rối loạn nguyên phân. Do hợp tử được tạo thành có bộ NST 2n = 6 , nhưng sau 1 lần phân chia nguyên phân hợp tử có bộ NST 4n = 12

2. Trường hợp (b) do rối loạn giảm phân, cơ thể bố mẹ có bộ NST 2n = 6 , giảm phân tạo ra giao tử có bộ NST 2 n = 6

doctailieu.com
Back to top