Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải hóa lớp 12: Đáp án bài 2 trang 44 SGK hóa học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 44 sách giáo khoa hóa học lớp 12

Đề bài

Có thể nhận biết lọ đựng dung dịch CH3NH2 bằng cách nào trong các cách sau ?

A. Nhận biết bằng mùi;

B. Thêm vài giọt dung dịch H2SO4;

C. Thêm vài giọt dung dịch Na2CO3;

D. Đưa đũa thủy tinh đã nhúng vào dung dịch HCl đậm đặc lên phía trên miệng lọ đựng dung dịch CH3NH2 đặc.

Đáp án bài 2 trang 44 sgk hóa học lớp 12

Đáp án D. Đưa đũa thủy tinh đã nhúng vào dung dịch HCl đậm đặc lên phía trên miệng lọ đựng dung dịch CH3NH2 đặc.

doctailieu.com
Tải về
19/07/2018    06:25 AM
19/07/2018    06:25 AM
Back to top