Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải bài 2 trang 62 sách giáo khoa vật lý 11

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 62 SGK vật lý lớp 11 tiết học về phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Bài 2: Cho mạch điện có sơ đồ như hinh 11.4, tron đó các acquy có suất điện động ξ₁ = 12V; ξ₂ = 6V và có các điện trở trong là không đáng kể.

Các điện trở R₁ = 4 Ω, R₂ = 8 Ω

a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch.

b) Tính công suất tiêu thụ điện của mỗi điện trở.

c) Tính công suất của mỗi acquy và năng lượng mà mỗi acquy cung cấp trong 5 phút.

Trả lời

a) Tính cường độ dòng điện trong mạch:

- Suất điện động của bộ nguồn ghép nối tiếp: ξb = ξ₁ + ξ₂ = 18 V.

- Điện trở tương đương của mạch ngoài gồm hai điện trở mắc nối tiếp:

RN = R₁ + R₂ =  12 Ω

Từ định luật Ôm đối với toàn mạch thì cường độ dòng điện chạy trong mạch là:

b) Công suất tiêu thụ điện:

Của điện trở R₁  là P₁ = I²R₁ = 9 W

Của điện trở R₂ là P₂ = I²R₂ = 18 W.

c) Tính công suất và năng lượng  mà acquy cung cấp:

- Công suất của acquy thứ nhất: Png(1) = ξ₁I = 18W

Năng lượng mà acquy thứ nhất cung cấp trong năm phút:

Wng(1) = Png(1)t = 5 400 J

Tương tự với nguồn 2 ta được: Png(2) = 9 W, Wng(2) = 2700 J

doctailieu.com
Tải về
26/08/2018    07:18 AM
26/08/2018    07:18 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu