Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 1 trang 62 sgk Vật lí 11

Giải bài tập 1 trang 62 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 11 bài học về phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch - Chương 2 - Dòng điện không đổi

Đề bài

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 11.3, trong đó nguồn điện có suất điện động ℰ = 6V và có điện trở trong không đáng kể. Các điện trở R₁ = R₂ = 30Ω, R₃ = 7,5Ω.

a) Tính điện trở tương đương RN của mạch ngoài.

b) Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở mạch ngoài.

Trả lời đáp án câu hỏi bài 1 trang 62 sgk Vật lí lớp 11

a) Các điện trở mạch ngoài được mắc song song nhau => điện trở tương đương RN của mạch ngoài là:

điện trở tương đương

b) Do nguồn điện có điện trở trong không đáng kể nên hiệu điện thế hai đầu nguồn điện U = ℰ = 6V

Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở :

Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở

Đáp án: 

a) RN = 5Ω ; I₁ = 0,2A; 

b) I₂ = 0,2 A; I₃ = 0,8A

--------------------------------------------------------------------

Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
26/08/2018    05:09 AM
26/08/2018    05:09 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top