Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh Đà Nẵng 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh Đà Nẵng năm 2021-2022 nhanh và chính xác. Tuyển tập đề thi vào 10 Đà Nẵng môn Anh các năm trước

Mời bạn đọc tham khảo Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng năm học 2021 - 2022 kèm đáp án chi tiết được cập nhật nhanh nhất bên dưới.

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh Đà Nẵng 2021

I. Multiple Choice. (0,125 điểm/câu)

CâuĐ/aCâuĐ/a
1D9B
2C10D
3A11C
4C12C
5A13D
6C14A
7A15B
8B16D

II. Word Form: Mỗi câu 0.25 đ x 4 câu = 1.0 điểm.

(Từ nào sai lỗi chính tả, không cho điểm từ đó.)

1. attraction

2. intelligent

3. fluently

4. produce

III. Tenses: Mỗi câu 0.25đ x 4 câu = 1,0 điểm.

1. walks

2. have made

3. are playing

4. were taken

IV. Word Building: Mỗi câu 0,25đ x 4 câu = 1,0 điểm.

1. English

2. give

3. visitors

4. space

V. Reading Comprehension (Matching): Mỗi câu 0.25đ x 4 câu = 1.0 điểm.

1. B

2.C

3.D

4.A

5. E

VI. Reading Comprehension (Note Completion): Mỗi câu 0.25đ x 4 câu = 1.0 điểm.

1. Thailand

2. Songkran/ The Water Festival

3. April

4. (their) bad luck

VII. Reading Comprehension (Gap-FilI): Mỗi câu 0.25 4 x 4 câu = 1.0 điểm.

1. celebration

2. excellent

3. so

4. wish

Writing: Mỗi câu 0,5đ x 4 câu = 2.0 điểm.

VIII. Complete each of the following sentences so that it is closest in meaning to the original one. 

1. "I know a better restaurant." Jack said to me.

→Jack told me (that) he knew a better restaurant.

* Viết lại và đổi được 1-2 phần gạch dưới: được 0.25 đ

2. It's a pity that Mary isn't aware of the importance of healthy eating.

→I wish Mary was/were aware of the importance of healthy eating.

IX. Complete each of the following sentences so that it is closest in meaning to the original one. Use the word given in brackets. 

3. Tom is the tallest boy in my class. (as)

→ No one in my class is as tall as Tom.

4. We plan to go to Australia because we want to visit the Sydney Opera House. (order)

→We plan to go to Australia in order to visit in order that we can visit will be able to visit the Sydney Opera House.

-/-

Kỳ thi vào 10 môn Anh Đà Nẵng năm học 2021-2022 chính thức sẽ được cập nhật ngay ngày 15/06/2021.

Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với đề thi tuyển sinh lớp 10 Đà Nẵng môn Anh nhé:

Tuyển tập đề thi vào 10 Đà Nẵng môn Anh các năm trước

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 và tuyển tập đề thi vào 10 môn Anh Đà Nẵng mà Đọc Tài Liệu chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Xem thêm thông tin tuyển sinh:

Cao Linh (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM