Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa lần 1 của Sở GD&ĐT Hà Nội

Xuất bản: 02/06/2020 - Cập nhật: 19/04/2021 - Tác giả:

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa 2020 lần 1 có đáp án của Sở GD&ĐT Hà Nội theo chuẩn cấu trúc đề thi của Bộ GD&ĐT đã ra các năm để em thử sức tại nhà!

Mục lục nội dung

  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2020 lần thứ nhất của Hà Nội theo chuẩn cấu trúc đề thi của Bộ GD&ĐT từng ra. Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi thử THPT Quốc gia 2021 và đối chiếu với đáp án phía dưới bạn nhé.

Đề thi thử

Câu 41. Natri hiđrocacbonat là một hóa chất được dùng trong công nghiệp dược phẩm và công nghiệp thực phẩm. Natri hiđrocacbonat có công thức hoá học là

A. NaCl.

B. NaHCO₃.

C. NaOH.

D. Na₂CO₃.

Câu 42. Công thức của nhôm sunfat là

A. AlBr₃.

B. Al₂(SO₄)₃.

C. AlCl₃.

D. Al(NO₃)₃.

Câu 43. Chất X có công thức (CH₃)₂CH–CH(NH₂)–COOH. Tên gọi của X là

A. Glyxin.

B. Lysin.

C. Alanin.

D. Valin.

Câu 44. Thạch cao nung dùng để nặn tượng, đúc khuôn và bó bột khi gãy xương. Công thức hoá học của thạch cao nung là

A. CaCO₃.

B. CaSO₄.

C. CaSO₄.H₂O.

D. CaSO₄.2H₂O.

Câu 45. “Nước đá khô” không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô, thuận lợi cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là

A. H₂O rắn.

B. CO₂ rắn.

C. CaCO₃.

D. CaSO₄.

Câu 46. Chất nào sau đây có khả năng làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu?

A. Ca(OH)₂.

B. HCl.

C. Na₃PO₄.

D. NaCl.

Câu 47. Quặng manhetit là quặng giàu sắt nhất nhưng hiếm có trong tự nhiên. Trong quặng manhetit chứa nhiều hợp chất sắt nào sau đây?

A. Fe₃O₄.

B. Fe₂O₃.

C. Fe(OH)₃.

D. FeO.

Câu 48. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. C₆H₁₂O₆.

B. NH₃.

C. CH₃COOH.

D. NaOH.

Câu 49. Trong công nghiệp, nhôm được điều chế bằng phương pháp

A. điện phân nóng chảy AlCl₃.

B. điện phân dung dịch AlCl₃.

C. điện phân nóng chảy Al₂O₃ có mặt criolit.

D. dùng khí CO khử Al₂O₃ ở nhiệt độ cao.

Câu 50. Sắt có số oxi hoá +2 trong hợp chất nào sau đây?

A. Fe(OH)₃.

B. Fe(NO₃)₃.

C. FeO.

D. Fe₂O₃.

Câu 51. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển đỏ?

A. Metylamin.

B. Glyxin.

C. Lysin.

D. Axit glutamic.

Câu 52. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?

A. Hg.

B. Zn.

C. Ag.

D. Fe.

Câu 53. Chất nào sau đây có hai liên kết đôi trong phân tử?

A. Axetilen.

B. Metan.

C. Etilen.

D. Buta-1,3-đien.

Câu 54. Kim loại nào sau đây hiện nay được điều chế chủ yếu bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Al.

B. Ca.

C. Fe.

D. Na.

Câu 55. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?

A. Polistiren.

B. Poliacrilonitrin.

C. Poli(etylen terephtalat).

D. Poli(metyl metacrylat).

Câu 56. Phát biểu nào sau đây sai ?

A. Các kim loại mạnh đều đẩy được kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối.

B. Thành phần chính của vỏ các loài ốc, sò, hến là CaCO₃.

C. Phương pháp nhiệt luyện dùng để điều chế các kim loại có tính khử trung bình.

D. Đồ vật bằng gang, thép để trong không khí ẩm bị ăn mòn điện hoá.

Câu 57. Triolein không phản ứng với

A. hiđro /Ni, t°.

B. dung dịch NaCl.

C. dung dịch brom.

D. dung dịch NaOH, đun nóng.

Câu 58. Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam Mg trong dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H₂ (đktc). Giá trị của V là

A. 7,84.

B. 3,36.

C. 4,48.

D. 2,24.

Câu 59. Cho m gam bột Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch CuSO₄ dư, thu được 12,8 gam Cu. Giá trị của m là

A. 11,2.

B. 5,6.

C. 8,4.

D. 16,8.

Câu 60. Kim loại nào sau đây tan tốt trong nước dư ở điều kiện thường?

A. Na.

B. Al.

C. Be.

D. Mg.

Câu 61. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H₂SO₄ loãng, đun nóng?

A. Fructozơ.

B. Amilozơ.

C. Saccarozơ.

D. Amilopectin.

Câu 62. Trong điều kiện thường, X là chất rắn, dạng sợi màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi trường axit, thu được chất Y còn được gọi là đường nho. Tên gọi của X, Y lần lượt là:

A. xenlulozơ và fructozơ.

B. tinh bột và saccarozơ.

C. xenlulozơ và glucozơ.

D. saccarozơ và glucozơ.

Câu 63. Thực hiện thí nghiệm như trong hình vẽ sau:

câu 63 đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa lần 1 của Sở GD&ĐT Hà Nội
 

Hiện tượng xảy ra trong bình đựng dung dịch AgNO₃/NH₃ là

A. dung dịch chuyển sang màu da cam.B. có kết tủa màu vàng nhạt.

C. dung dịch chuyển sang màu xanh lam.D. có kết tủa màu nâu đỏ.

Câu 64. Khi cho sắt tác dụng với chất nào sau đây, thu được sản phẩm là hợp chất sắt(III)?

A. HCl (dung dịch).

B. Khí clo.

C. Bột lưu huỳnh.

D. H₂SO₄ (dung dịch loãng).

Câu 65. Cho 0,1 mol Glu-Ala tác dụng với dung dịch KOH dư, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol KOH đã phản ứng là

A. 0,4 mol.

B. 0,3 mol.

C. 0,1 mol.

D. 0,2 mol.

Bạn có thể xem thêm đề thi thử hóa 2020 mới nhất: Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa Chuyên Lương Văn Chánh

Câu 66. Trong số các tơ sau: tơ nitron; tơ visco; tơ nilon-6,6; tơ capron, có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ hóa học?

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 1.

Câu 67. Dung dịch FeCl₂ không tham gia phản ứng với

A. dung dịch NaOH.

B. khí Cl₂.

C. dung dịch KMnO₄/H₂SO₄.

D. dung dịch HCl.

Câu 68. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Phenylamoni clorua là muối dễ tan trong nước.

B. Dung dịch Ala-Gly-Gly có phản ứng màu biure.

C. Dung dịch anilin làm đổi màu quỳ tím.

D. Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ poliamit.

Câu 69. Đun nóng dung dịch chứa 27,0 gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO₃ trong NH₃, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 32,4.

B. 10,8.

C. 21,6.

D. 16,2.

Câu 70. Thuỷ phân tripanmitin có công thức (C₁₅H₃₁COO)₃C₃H₅ trong dung dịch NaOH thu được glixerol và muối X. Công thức của X là

A. C₁₅H₃₁COONa.

B. CH₃COONa

C. C₁₇H₃3COONa.

D. C₂H₅COONa.

Câu 71. Để hòa tan hoàn toàn 4,64 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe₂O₃ và Fe₃O₄ (trong đó số mol FeO bằng số mol Fe₂O₃), cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

A. 160.

B. 120.

C. 80.

D. 240.

Câu 72. Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí CH₃NH₂ vào dung dịch chứa axit glutamic.

(b) Đun nóng saccarozơ trong dung dịch H₂SO₄ loãng.

(c) Sục khí H₂ vào nồi kín chứa triolein (xúc tác Ni), đun nóng.

(d) Nhỏ vài giọt dung dịch brom vào ống nghiệm chứa metyl acrylat, lắc đều.

(e) Cho metyl fomat vào dung dịch AgNO₃ trong NH₃, đun nóng.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

A. 2.

B. 5.

C. 4.

D. 3.

Câu 73. Cho 4,26 gam P₂O₅ vào dung dịch chứa x mol KOH và 0,04 mol K₃PO₄. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa 16,64 gam hai chất tan. Giá trị của x là

A. 0,150.

B. 0,099.

C. 0,060.

D. 0,139.

Câu 74. Hình vẽ sau mô tả quá trình điều chế khí metan trong phòng thí nghiệm.

câu 74 đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa lần 1 của Sở GD&ĐT Hà Nội

Cho các phát biểu sau:

(a) Khí metan dễ tan trong nước nên cần phải thu bằng phương pháp đẩy H₂O.

(b) Các chất rắn trong X là CaO, NaOH, CH₃COONa.

(c) Ống nghiệm đựng chất rắn khi lắp cần phải cho miệng hơi chúc xuống dưới.

(d) Khi kết thúc thí nghiệm phải tắt đèn cồn trước rồi mới tháo ống dẫn khí.

Số phát biểu đúng là

A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Bạn đang xem đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa lần 1 của Sở GD&ĐT Hà Nội

Câu 75. Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất béo X cần dùng vừa đủ 3,24 mol O₂. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng chất béo trên bằng NaOH thu được m gam hỗn hợp hai muối của axit oleic và axit stearic. Biết lượng X trên có thể làm mất màu dung dịch chứa tối đa 0,04 mol Br2. Giá trị của m là

A. 36,56.

B. 35,52.

C. 18,28.

D. 36,64.

Câu 76. Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, là đồng phân cấu tạo, đều chứa vòng benzen. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 8,064 lít khí O₂ (đktc), thu được 14,08 gam CO₂ và 2,88 gam H₂O. Đun nóng m gam E với dung dịch KOH dư, có tối đa 2,8 gam KOH đã phản ứng, thu được 7,1 gam ba muối và a gam ancol. Giá trị của a là

A. 1,08.

B. 0,96.

C. 1,14.

D. 1,76.

Câu 77. Thực hiện các thí nghiệm sau:

‎(a) Cho dung dịch Ba(OH)₂ tới dư vào dung dịch Al₂(SO₄)₃.

‎(b) Cho dung dịch NaHSO₄ vào dung dịch KHCO₃.

‎(c) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO₂.

‎(d) Cho dung dịch AgNO₃ vào dung dịch Fe(NO₃)₂.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Câu 78. Hợp chất hữu cơ mạch hở X (C₈H₁₂O₅) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng thu được glixerol và hỗn hợp hai muối cacboxylat Y và Z (MY < MZ). Hai chất Y, Z đều không có phản ứng tráng bạc. Có các phát biểu sau:

(a) Axit cacboxylic của muối Z có đồng phân hình học.

‎(b) Tên gọi của Z là natri acrylat.

‎(c) Có ba công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.

‎(d) Trong phân tử chất X có hai loại nhóm chức khác nhau.

(e) Axit cacboxylic của muối Y làm mất màu dung dịch brom.

Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 4.

Câu 79. Hỗn hợp E gồm ba este X, Y, Z đều đa chức, no, mạch hở (\(MX < MY < MZ\)

). Đốt cháy hoàn toàn 6,84 gam E cần vừa đủ 9,408 gam O₂, thu được 4,104 gam H₂O. Mặt khác, đun nóng 6,84 gam E với dung dịch NaOH (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được muối T (có mạch cacbon không phân nhánh) và hỗn hợp hai ancol (đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng). Đốt cháy hoàn toàn T, thu được Na2CO₃, CO₂ và 0,864 gam H₂O. Phân tử khối của Y là

A. 118.

B. 160.

C. 146.

D. 132.

Câu 80. Hỗn hợp E gồm chất X (\(C_nH_{2n+4}O₄N_2\), là muối của axit cacboxylic hai chức) và chất hữu cơ Y (\(C_mH_{2m+3}O2N\), là muối của axit cacboxylic đơn chức). Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol E cần vừa đủ 9,984 gam O₂ thu được CO₂, N₂ và 0,48 mol H₂O. Mặt khác cho 0,1 mol E tác dụng hết với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp hai chất khí đều làm xanh quỳ tím ẩm và m gam hỗn hợp hai muối khan. Giá trị của m là

A. 17,52.

B. 14,72.

C. 13,32.

D. 10,76.

Đáp án

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
41 B 42 B 43 D 44 C 45 B
46 C 47 A 48 D 49 C 50 C
51 D 52 A 53 D 54 C 55 C
56 A 57 B 58 C 59 A 60 A
61 A 62 C 63 B 64 B 65 B
66 B 67 D 68 C 69 A 70 A
71 A 72 B 73 C 74 C 75 D
76 B 77 B 78 A 79 C 80 C

Trên đây là bộ đề thi thử hoá 2021 lần 1 mà Sở Hà Nội công bố giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị cho kì kiểm tra THPT sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

Chúc các em thi tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM