Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa Chuyên Lương Văn Chánh (lần 1)

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa có đáp án lần 1 của trường Chuyên Lương Văn Chánh (Phú Yên) ra đề giúp các em ôn luyện hiệu quả.
Mục lục nội dung

Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2019-2020 dành cho học sinh lớp 12 của trường Chuyên Lương Văn Chánh vừa ra, đây chắc chắn là một tài liệu hữu ích giúp em ôn luyện và chuẩn bị cho kỳ thitốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa.

Chi tiết đề thi thử môn Hóa như sau:

Đề thi thử

Câu 1. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không tan được trong dung dịch NaOH ?

A. Na.

B. Al.

C. K.

D. Fe.

Câu 2. Sản phẩm của phản ứng nhiệt nhôm luôn có:

A. Fe₂O₃.

B. Al.

C. Al₂O₃.

D. Fe.

Câu 3. Kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây sinh ra khí H₂?

A. H₂SO₄ đặc, nóng.

B. HNO₃ đặc, nóng.

C. HCl.

D. CuSO₄.

Câu 4. Dựa trên tiêu chuẩn của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, nước bị ô nhiễm chì sẽ có chứa hàm lượng chi vượt mức cho phép là 0,015 mg/lít. Vậy nguồn nước nào dưới đây bị ô nhiễm?

A. Có 0,045 mg Pb²⁺ trong 4 lit nước.

B. Có 0,02 mg Pb²⁺ trong 0,5 lit nước

C. Có 0,025 mg Pb²⁺ trong 2 lit nước.

D. Có 0,04 mg Pb²⁺ trong 3 lít nước

Câu 5. Thể tích (ml) dung dịch KOH 0,5M cần dùng để hòa tan hết 5,1 gam bột nhôm oxit là

A. 200.

B. 400.

C. 50.

D. 100.

Câu 6. Đun nóng vinyl axetat với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH₃COONa và CH₂=CHOH.

B. CH₂=CHCOONa và CH₃OH.

C. CH₃COONa và CH₃CH=O.

D. CH₃CH₂COONa và CH₃OH.

Câu 7. Kim loại kiềm nào được dùng trong tế bào quang điện ?

A. Cs.

B. Li

C. Na.

D. K.

Câu 8. Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

A. Propen.

B. Toluen.

C. Stiren.

D. Isopren.

Câu 9. Cacbohiđrat nào say đây không tham gia phản ứng thủy phân?

A. Saccarozơ.

B. Xenlulozơ.

C. Tinh bột.

D. Fructozơ.

Câu 10. Chất không tác dụng với dung dịch HCl là:

A. Na2SO₄.

B. Al₂O₃.

C. Ca(HCO₃)₂

D. Fe(NO₃)₂

Câu 11. Mô tả nào dưới đây về tính chất vật lý của AI là không đúng?

A. Màu trắng bạc.

B. Dẫn điện tốt hơn Cu.

C. Là kim loại nhẹ.

D. Mềm dễ kéo sợi và dát mỏng.

Câu 12. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một ?

A. CH₃NH₂

B. CH₃NHCH₃.

C. (CH₃)₃N.

D. CH₃CH₂NHCH₃.

Câu 13. Kim loại nào sau đây không phải kim loại nhóm IIA?

A. Mg.

B. Be.

C. Ba.

D. Li.

Câu 14. Hoà tan hoàn toàn 28 gam bột Fe vào dung dịch AgNO₃ dư thì khối lượng chất rắn thu được là

A. 154 gam.

B. 108 gam.

C. 216 gam.

D. 162 gam.

Câu 15. Cho 2,52 gam kim loại M hóa trị 2 tác dụng với dung dịch H₂SO₄ loãng, vừa đủ, sau phản ứng thu được 6,84 gam muối sunfat trung hòa. Kim loại M là

A. Fe.

B. Ca.

C. Mg.

D. Zn.

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa Chuyên Lê Hồng Phong

Câu 16. Chất béo là trieste của axit béo với

A. Ancol etylic.

B. Ancol metylic.

C. Etylen glicol.

D. Glixerol.

Câu 17. Sắt bị ăn mòn điện hóa khi tiếp xúc với kim loại M ngoài không khí ẩm. Kim loại M là

A. Zn.

B. Al.

C. Mg.

D. Cu.

Câu 18. Ở nhiệt độ thường, không khí oxi hoá được hiđroxit nào sau đây ?

A. Mg(OH)₂.

B. Fe(OH)₂.

C. Cu(OH)₂.

D. Fe(OH)₃.

Câu 19. Chất lỏng hòa tan được xenlulozơ là

A. Benzen.

B. etanol.

C. ete.

D. Nước Svayde.

Câu 20. Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit ?

A. H₂N-CH(CH₃)-CO-NH-CH₂-CO-NH-CH(CH₃)-COOH

B. H₂N-CH₂-CO-NH-CH(CH₃)-CO-NH-CH₂-COOH.

C. H₂N-CH₂-CO-NH-CH₂-CH₂-COOH.

D. H₂N-CH₂-CO-NH-CH(CH₃)-COOH

Câu 21. Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH₃OOCCH₂CH₃. Tên gọi của X là

A. Etyl axetat.

B. Propyl axetat.

C. Metyl propionat.

D. Metyl axetat.

Câu 22. Hợp chất M₂SO₄.Al₂(SO₄)₃.24H₂O sẽ có tên gọi là phèn chua khi M+ là ?

A. K+

B. Li+

C. Na+.

D. NH₄+

Câu 23. Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. KCl rắn, khan

B. KOH nóng chảy

C. CH₃COONa trong nước

D. NaOH trong nước.

Câu 24. Thành phần chính của đá vôi là canxi cacbonat. Công thức của canxi cacbonat là

A. CaCO₃.

B. CaCl₂.

C. CaSO₃.

D. Ca(HCO₃)₂.

Câu 25. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra sự oxi hóa kim loại.

A. Cho Fe vào cốc đựng dung dịch Mg(NO₃)₂.

B. Cho Mg vào dung dịch chứa AgNO₃.

C. Cho Al vào cốc đựng dung dịch HNO₃ loãng nguội.

D. Đốt cháy AI trong khí Cl₂.

Câu 26. Cho các phát biểu sau:

(1) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg, kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag.

(2) Cho Al tan trong dung dịch NaOH thì Al là chất khử còn NaOH là chất oxi hóa.

(3) Natri cacbonat là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh.

(4) Nước chứa nhiều ion HCO₃- là nước cứng tạm thời.

(5) Trong thiết bị điện phân, ở catot xảy ra quá trình khử.

Số phát biểu đúng là

A. 5.

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 27. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin và trimetylamin cần dùng 0,3 mol O₂, thu được CO₂, H₂O và N₂. Nếu lấy 11,4 gam X trên tác dụng với dung dịch HNO₃ dư, thu được lượng muối là

A. 23,08 gam.

B. 22,35 gam.

C. 31,56 gam.

D. 30,30 gam

Câu 28. Cho 0,15 mol axit glutamic vào 150 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho 350 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 48,4.

B. 46,2.

C. 50,2.

D. 61,0.

Câu 29. Bộ dụng cụ như hình bên mô tả cách tách chất theo phương nào sau đây?

A. Phương pháp sắc ký.

B. Phương pháp chưng cất.

C. Phương pháp chiết.

D. Phương pháp kết tinh.

Câu 30. Chọn phát biểu đúng:

A. Thạch cao sống để bó bột trong y tế, nặn tượng trong nghệ thuật.

B. Al và Fe không tác dụng được với dung dịch H₂SO₄ loãng, nguội.

C. Hỗn hợp Fe và Fe₂(SO₄)₃ (tỉ lệ mol 1 : 1) tan hết trong nước dư.

D. Ag có thể tan trong dung dịch FeCl₃.

Xem thêm tài liệu thi thử hóa 2020: Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa Chuyên KHTN

Câu 31. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào ống nghiệm 1-2 giọt dung dịch CuSO₄ 2% và 1 ml dung dịch NaOH 30%.

Bước 2: Cho tiếp vào ống nghiệm 4 ml dung dịch lòng trắng trứng, lắc nhẹ ống nghiệm. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Ở bước 1, có thể thay 1 ml dung dịch NaOH 30% bằng 1 ml dung dịch KOH 30%.

B. Sau bước 1, thu được dung dịch có màu xanh thẫm

C. Thí nghiệm trên chứng minh rằng protein của lòng trắng trứng có phản ứng màu biure.

D. Sau bước 2, trong ống nghiệm xuất hiện màu tím đặc trưng.

Câu 32. Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC₂H₅ bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịc sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 4,8.

B. 5,2.

C. 3,4.

D. 3,2.

Câu 33. Cho các đặc tính sau:

(1) Dạng tinh thể tan tốt trong nước, có vị ngọt;

(2) Làm mất màu nước brom;

(3) Trong y học, được dùng làm thuốc tăng lực;

(4) Trong công nghiệp, được dùng tráng gương, tráng ruột phích;

(5) Hòa tan được Cu(OH)₂ ở điều kiện thường tạo phức xanh lam.

Sổ đặc tính đúng khi nói về glucozơ là.

A. 3.

B. 2.

C. 5.

D. 4.

Câu 34. Cho dãy các chất: C₂H₂, CH₃CHO, CH₃COOH, HCOOH, HCOOCH₃. Số chất trong dãy tham gia được phản ứng tráng gương là:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5

Câu 35. Cho hơi nước đi qua tan nóng đỏ thu được 78,4 lít hỗn hợp khí X (đo đktc) gồm khí CO, CO₂, H₂. Oxi hóa hết 1/2 hỗn hợp X bằng CuO dư nung nóng thu được chất rắn Y. Hoà tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO₃ loãng thu được 22,4 lít (đo đktc) khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Phần trăm thể tích khí CO trong X là

A. 28,57%.

B. 33,3%.

C. 57,15%.

D. 18,42%.

Câu 36. Hỗn hợp X chứa ba este đều no, mạch hở gồm một este đơn chức và hai este hai chức, trong mỗi phân tử este chỉ chứa một loại nhóm chức. Đun nóng 0,2 mol X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được muối natri axetat duy nhất và hỗn hợp Y gồm ba ancol, trong đó có hai ancol hơn kém nhau một nguyên tử cacbon. Đốt cháy toàn bộ Y cần dùng 0,545 mol O₂, thu được 10,62 gam H₂O. Phần trăm khối lượng của este hai chức có khối lượng phân tử lớn trong X là.

A. 21,72%.

B. 23,62%.

C. 36,20%.

D. 39,37%.

Câu 37. Cho 0,2 mol hỗn hợp E gồm chất X (\(C_nH_{2n+4}O₄N₂\)) và chất Y (\(C_mH_{m+3}O₂N\)) đều mạch hở tác dụng vừa đủ với 0,25 mol NaOH, đun nóng, thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ gồm 21,25 gam hỗn hợp X gồm hai muối và 5,5 gam hỗn hợp hai khí làm quỳ tím ẩm hóa xanh có tỉ khối so với H₂ là 13,75. Khối lượng lớn nhất của X có thể đạt được trong 0,2 mol hỗn hợp E gần với giá trị nào nhất?

A. 11 gam.

B. 8 gam.

C. 9,5 gam.

D. 12 gam.

Câu 38. Một bình kín chứa hỗn hợp X gồm 0,06 mol axetilen; 0,09 mol vinyl axetilen; 0,16 mol H₂ và một ít bột Ni. Nung hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi đối với H₂ là 328/15 trong đó không có but-1-in). Cho toàn bộ hỗn hợp Y đi qua bình đựng dung dịch AgNO₃/NH₃ dư, thu được m gam kết tủa vàng nhạt và 1,792 lít hỗn hợp khí Z thoát ra khỏi bình. Để làm no hoàn toàn hỗn hợp X cần vừa đúng 50 ml dung dịch Br₂ 1M. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 15,18.

B. 13,56

C. 28,71.

D. 14,37.

Câu 39. Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C₄H₆O₄. Biết rằng khi đun X với dung dịch NaOH dư, thu được hai muối và một ancol no, đơn chức, mạch hở. Cho 0,2 mol X tác dụng với 450 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng chất rắn khan là

A. 35,2 gam.

B. 39,6 gam.

C. 42,4 gam.

D. 36,4 gam.

Câu 40. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm xenlulozơ và saccarozơ cần dùng 0,96 mol O₂, thu được CO₂ và H₂O. Nếu đun nóng m gam X với dung dịch H₂SO₄ loãng, dư; thu lấy toàn bộ sản phẩm hữu cơ cho tác dụng với dung dịch AgNO₃/NH₃ (dùng dư), thu được x gam Ag. Giá trị của x là

A. 51,84 gam.

B. 34,56 gam.

C. 69,12 gam.

D. 17,28 gam

Hết

Vậy là đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa có đáp án lần 1 của trường Chuyên Lương Văn Chánh (Phú Yên) vẫn giữ nguyên cấu trúc đề thi hóa mọi năm và đã chuẩn nội dung mà Bộ đã đề ra sau tinh giảm chương trình năm học 2019-2020, hãy làm thử đề thi trong 50 phút rồi so sánh với đáp án phía dưới.

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D2C3C4B5A
6C7A8B9D10A
11B12A13D14D15A
16D17D18B19D20D
21C22A23A24A25A
26C27D28C29B30C
31B32C33C34B35A
36B37D38B39C40B

Trên đây là đề thử tốt nghiệp THPT môn Hóa có đáp án kèm theo, đừng quên còn rất nhiều đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa đang đợi các em khám phá nữa nhé.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM