Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa năm 2020 Sở GD&ĐT Hà Nội lần 3

Xuất bản: 13/07/2020 - Cập nhật: 14/07/2020 - Tác giả:

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa của Sở GD&ĐT Hà Nội lần thi thứ 3 dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Mục lục nội dung

    Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2019-2020 dành cho học sinh lớp 12 lần 3 của Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ra, đây chắc chắn là một tài liệu hữu ích giúp em ôn luyện và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa.

Chi tiết đề thi thử môn Hóa như sau:

Đề thi

Câu 41. Kim loại nào sau đây không khử được nước ở nhiệt độ thường?

A. Be

B. Ba

C. Ca  

D. K

Câu 42. Chất nào sau đây có màu nâu đỏ

A. Fe(OH)2

B. Fe

C. Fe(OH)3

D. FeO

Câu 43. Chất có cùng công thức phân tử với glucozơ là

A. fructozơ

B. saccarozơ

C. tinh bột

D. xenlulozơ

Câu 44. Khí X là khí gây mưa axit và được sinh ra trong quá trình đốt cháy quặng pirit. Khí X là

A. O2

B. N2

C. CO2

D. SO2

Câu 45. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ

A. Mg

B. Zn

C. K

D. Cu

Câu 46. Trong phân tử chất nào sau đây chỉ có liên kết đơn?

A. CH4

B. C2H4

C. C2H2

D. C6H6 (benzen)

Câu 47. Thành phần chính của quặng hematit đỏ là

A. Fe2O3

B. FeCO3

C. Fe3O4

D. FeS2

Câu 48. Ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất

A. Al3+

 B. Na+

C. Ag+

D. Fe2+

Câu 49. Trong phèn chua có chứa loại muối nhôm nào sau đây?

A. AlCl3

B. AlBr3

C. Al(NO3)3

D. Al2(SO4)3

Câu 50. Phân tử khối của alanin là

A. 117

B. 75

C. 89

D. 93

Câu 51. Chất nào sau đây là chất khí ở điều kiện thường?

A. Metylamin

B. Glyxin.

C. Valin.

D. Anilin

Câu 52. Kim loại Fe không tan trong dung dịch nào sau đây?

A. HCl.

B. HNO3 đặc, nguội

C. Fe2(SO4)3.

D. H2SO4 loãng

Câu 53. Trùng hợp chất nào dưới đây thu được polietilen

A. CH≡CH.

B. CH2=CH2

C. CH2=CH-CH3

D. CH3-CH3

Câu 54. Chất béo là trieste của axit béo với

A. etylen glicol

B. glixerol

C. phenol.

D. etanol

Câu 55. Oxit nào sau đây bị khử bởi khí CO ở nhiệt độ cao?

A. Na2O.

B. Al2O3

C. MgO.

D. Fe2O3.

Câu 56. Cho các polime sau: poli(vinyl clorua); poli(metyl metacrylat); poli(etylen terephtalat); poliacrilonitrin. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là?

A. 1

B. 3.

C. 2

D. 4

Câu 57. Cho 18,75 gam H2NCH2COOH phản ứng hết với dung dịch KOH, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 37,50

B. 24,25.

C. 28,25

D. 32,75

Xem thêm tài liệu: Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa lần 1 của Sở GD&ĐT Hà Nội

Câu 58. Trong nước cứng tạm thời luôn có chứa anion

A. SO42-.

B. OH-.

C. HCO3-.

D. Cl-.

Câu 59. Metyl axetat có công thức cấu tạo là

A. C2H5COOCH3

B. HCOOC2H5.

C. CH3COOCH3

D. HOC2H4CHO.

Câu 60. Ngâm một lá kẽm trong 100 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Giả sử toàn bộ lượng kim loại Ag sinh ra đều bám hết vào lá kẽm. Khi phản ứng kết thúc, nhấc lá kẽm ra, làm khô, khối lượng lá kẽm tăng thêm

A. 0,430 gam

B. 0,215 gam.

C. 1,080 gam

D. 0,755 gam

Câu 61. Chất X được sử dụng để khử chua đất trồng, điều chế clorua vôi, làm vật liệu trong xây dựng,… X còn có tên gọi là vôi tôi. Công thức hóa học của X là

A. CaCO3

B. CaSO4

C. CaOCl2.

D. Ca(OH)2

Câu 62. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch muối X thu được kết tủa trắng. Muối X là

A. Mg(NO3)2

B. K2CO3

C. FeCl3

D. CuSO4

Câu 63. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Phân tử H2N-CH2-CO-NH-CH2-COOH là một đipeptit

B. Dung dịch lysin không làm chuyển màu quỳ tím

C. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo

D. C2H5NH2 là một amin bậc II

Câu 64. Chất X có trong nhiều loài thực vật, có nhiều nhất trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt. Thủy phân chất X thu được chất Y có phản ứng tráng gương, có vị ngọt hơn đường mía. Tên gọi của X và Y lần lượt là

A. xenlulozơ và glucozơ

B. saccarozơ và fructozơ

C. saccarozơ và glucozơ

D. tinh bột và fructozơ

Câu 65. Đun nóng 200 ml dung dịch glucozơ a mol/lít với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của a là

A. 0,5.

B. 0,2

C. 0,1

D. 1,0

Câu 66. Cho 1 ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch, lắc nhẹ, sau đó nhỏ từ từ từng giọt dung dịch NH3 2M cho đến khi kết tủa sinh ra bị hòa tan hết. Nhỏ tiếp 3-5 giọt dung dịch X, sau đó ngâm ống nghiệm chứa hỗn hợp phản ứng vào cốc nước nóng (khoảng 70-80°C) trong vài phút. Trên thành ống nghiệm xuất hiện lớp bạc sáng. Chất X là

A. ancol etylic

B. anđehit fomic

C. axit axetic

D. glixerol

Câu 67. Đốt cháy hoàn toàn m gam Al trong khí O2 dư, thu được 10,2 gam Al2O3. Giá trị của m là

A. 5,40

B. 1,35.

C. 4,80.

D. 2,70.

Câu 68. Trong các dung dịch loãng sau đây, dung dịch có \(pH < 7\)

A. KOH

B. NaCl

C. Ba(OH)2

D. HCl

Câu 69. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Thủy ngân phản ứng với lưu huỳnh ở ngay nhiệt độ thường

B. Tôn là sắt được tráng kẽm

C. Kim loại dẫn điện tốt nhất là Cu

D. Có thể dùng thùng nhôm đựng dung dịch axit sunfuric đặc, nguội

Câu 70. Sau khi kết thúc các phản ứng, thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt(III)

A. Cho lượng dư bột sắt vào dung dịch HNO3 đặc nóng

B. Cho bột sắt vào dung dịch AgNO3 dư

C. Nung nóng hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnh bột (không có không khí)

D. Cho FeCO3 vào dung dịch H2SO4 loãng dư

Thử sức thêm với đề thi hóa 2020 khác: Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa trường Quỳnh Lưu 1

Câu 71. Đun nóng a gam hỗn hợp E chứa triglixerit X và các axit béo với 200 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được glixerol và hỗn hợp muối Y. Hiđro hóa hoàn toàn Y cần vừa đủ 0,1 mol H2 chỉ thu được muối natri panmitat. Đốt cháy 0,07 mol E thu được 1,645 mol CO2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

A. 52,14

B. 54,56

C. 50,16

D. 55,40

Câu 72. Cho m gam hỗn hợp X gồm CuO; Fe2O3; FeO tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch chứa H2SO4 1M và HCl 1M. Để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp X (nung nóng) cần tối thiểu V lít khí CO (đktc). Giá trị của V là

A. 4,48.

B. 6,72.

C. 2,24

D. 3,36.

Câu 73. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Nhỏ 3 giọt dung dịch anilin vào ống nghiệm chứa 2 ml nước cất, lắc đều, sau đó để yên
Bước 2: Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch trong ống nghiệm, sau đó nhấc giấy quỳ ra
Bước 3: Nhỏ tiếp 1 ml dung dịch HCl đặc vào ống nghiệm, lắc đều sau đó để yên
Bước 4: Nhỏ tiếp 1 ml dung dịch NaOH đặc vào ống nghiệm, lắc đều, sau đó để yên
Cho các phát biểu sau:
(a) Kết thúc bước 1, anilin hầu như không tan và lắng xuống đáy ống nghiệm
(b) Kết thúc bước 2, giấy quỳ tím chuyển thành màu xanh do anilin có tính bazơ
(c) Kết thúc bước 3, thu được dung dịch trong suốt
(d) Kết thúc bước 4, trong ống nghiệm có anilin tạo thành
Số phát biểu đúng là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu 74. Cho 0,06 mol hỗn hợp hai este đơn chức X và Y tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH thu được hỗn hợp Z gồm các chất hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được H2O; 0,144 mol CO2 và 0,036 mol K2CO3. Làm bay hơi Z thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 6,840

B. 5,040

C. 6,624

D. 5,472

Câu 75. Cho các phát biểu sau:

(a) Cao su buna có tính đàn hồi và độ bền tốt hơn cao su thiên nhiên
(b) Oxi hóa glucozơ bằng hiđro có Ni làm xúc tác thu được sobitol
(c) Dầu mỡ sau khi rán, có thể dùng để tái chế thành nhiên liệu
(d) Ứng với công thức phân tử C3H7NO2 có 2 α-amino axit là đồng phân cấu tạo của nhau
(e) Các este đơn chức đều phản ứng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ 1:1
(g) Có thể dùng Cu(OH)2 trong môi trường kiềm để phân biệt các dung dịch glucozơ, etanol và lòng trắng trứng
Số phát biểu sai là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

Câu 76. Cho các phát biểu sau:

(a) Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo
(b) Trong ăn mòn điện hóa học, tại anot xảy ra quá trình oxi hóa kim loại
(c) Nhiệt độ nóng chảy của các kim loại kiềm thổ cao hơn các kim loại kiềm
(d) Hỗn hợp Al và BaO (tỉ lệ mol tương ứng 1:1) tan hoàn toàn trong nước dư
(e) Cho dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch FeCl3, sau khi phản ứng kết thúc thu được kết tủa
(f) Trong xử lí nước cứng, có thể dùng các vật liệu polime có khả năng trao đổi cation
Số phát biểu đúng là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 3

Câu 77. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K2CO3, thu được 200 ml dung dịch X. Cho từ từ đến hết 100 ml dung dịch X vào 450 ml dung dịch HCl 0,25M, thu được 2,016 lít khí (đktc). Mặt khác, cho 100 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 15 gam kết tủa. Giá trị của x là

A. 0,075

B. 0,030

C. 0,225

D. 0,150

Câu 78. Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol hỗn hợp E gồm hai chất hữu cơ mạch hở X (CnH2n+1O2N) và este hai chức Y (CmH2m-2O4) cần vừa đủ 0,69 mol O2, thu được CO2; N2 và 0,564 mol H2O. Mặt khác, khi cho 0,12 mol E tác dụng hết với dung dịch NaOH đun nóng, kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp Z gồm M và N là hai ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (biết phân tử khối và số mol của M đều nhỏ hơn N) và a gam hỗn hợp muối khan (có chứa muối của glyxin). Giá trị của a là

A. 10,896

B. 14,088

C. 15,096

D. 11,032

Câu 79. Hỗn hợp E gồm: X; Y là hai axit đồng đẳng kế tiếp; Z và T là hai este (đều hai chức, mạch hở, Y và Z là đồng phân của nhau; MT – MZ = 14). Đốt cháy hoàn toàn 7,704 gam E cần vừa đủ 0,222 mol O2, thu được CO2 và H2O. Mặt khác, cho 7,704 gam E phản ứng vừa đủ đủ với 220 ml dung dịch NaOH 0,6M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp muối khan G của các axit cacboxylic và 1,68 gam hỗn hợp ba ancol có cùng số mol. Khối lượng muối của axit có phân tử khối lớn nhất trong G gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 2,6 gam

B. 3,8 gam

C. 3,9 gam.

D. 2,7 gam

Câu 80. Cho các sơ đồ chuyển hóa theo đúng tỉ lệ mol:

(1) E (C9H12O4) + 2NaOH → X1 + X2 + X3
(2) X1 + 2HCl → Y + 2NaCl
(3) X2 + O2 (men giấm) → Z + H2O
(4) Z + X3 ⇔ T (C5H10O2) + H2O
Biết chất E là este mạch hở. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất E có đồng phân hình học
(b) Trong thành phần nguyên tử của X1, chỉ có các nguyên tử của 3 nguyên tố
(c) Trong phân tử Y, số nguyên tử oxi gấp 2 lần số nguyên tử hiđro
(d) Có hai công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X3
(e) Chất Z có thể được tạo thành từ CH3OH chỉ bằng 1 phản ứng hóa học
Số phát biểu đúng là

A. 4

B. 2.

C. 1

D. 3

Hết

Vậy là Đọc tài liệu đã gửi tới các em đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa có đáp án của Sở Hà Nội lần 3, đề thi vẫn giữ nguyên cấu trúc đề thi hóa mọi năm và chuẩn theo nội dung mà Bộ đã đề ra sau tinh giảm chương trình năm học 2019-2020, hãy làm thử đề thi trong 50 phút rồi so sánh với đáp án phía dưới.

- Xem thêm trọn bộ đề thi thử thpt quốc gia 2020 tất cả các môn - 

Đáp án

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
41 A 42 C 43 A 44 D 45 A
46 A 47 A 48 C 49 D 50 C
51 A 52 B 53 B 54 B 55 D
56 B 57 C 58 C 59 C 60 D
61 D 62 A 63 A 64 B 65 A
66 B 67 A 68 D 69 C 70 B
71 A 72 D 73 A 74 C 75 B
76 C 77 A 78 B 79 C 80 A

Trên đây là một tài liệu đề thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2020 có đáp án kèm theo khá sát cấu trúc Bộ GD&ĐT đưa ra, đừng quên còn rất nhiều đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa đang đợi các em khám phá nữa nhé.

 

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM