Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa năm 2020 của Sở GD&ĐT Cà Mau

Xuất bản: 15/07/2020 - Tác giả:

Tham khảo đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa có đáp án của Sở GD&ĐT Cà Mau dành cho các em học sinh 12 ôn luyện tại nhà.

Mục lục nội dung

Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2019-2020 dành cho học sinh lớp 12 của Sở GD&ĐT Cà Mau vừa ra, đây chắc chắn là một tài liệu hữu ích giúp em ôn luyện và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa.

Chi tiết đề thi thử môn Hóa như sau:

Đề thi

Câu 41: Chất nào sau đây có thể trùng hợp thành cao su?

A. CH3-CH2-C≡CH.

B. CH2=CH-CH=CH2.

C. CH3-CH=CH2.

D. CH=CH-CH3.

Câu 42: “Hiệu ứng nhà kính” là hiện tượng Trái Đất ấm dần lên do các bức xạ có bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị khí quyển giữ lại mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Khí nào dưới đây là nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính?

A. O2.

B. SO2.

C. N2.

D. CO2.

Câu 43: Kim loại nào sau đây không phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường?

A. Be.

B. Ba.

C. K.

D. Na.

Câu 44: Đun nóng nhẹ dung dịch bão hòa của hỗn hợp amoni clorua (NH4Cl) và natri nitrit (NaNO2) thu được khí

A. NO2.

B. NO.

C. Cl2.

D. N2.

Câu 45: Kim loại Fe phản ứng với dung dịch X (loãng, dư), tạo muối sắt(III). Chất X là

A. CuSO4.

B. HCl.

C. HNO3.

D. H2SO4.

Câu 46: Sắt có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào dưới đây?

A. FeO.

B. Fe2(SO4)3.

C. Fe(OH)3.

D. Fe2O3.

Câu 47

: Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn?

A. Metyl fomat.

B. Anđehit axetic.

C. Axit axetic.

D. Ancol etylic.

Câu 48: Chất nào sau đây chứa một liên kết ba trong phân tử?

A. Etilen.

B. Axetilen.

C. Benzen.

D. Metan.

Câu 49: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

A. Poli(etylen terephtalat).

B. Poli(metyl metacrylat).

C. Polistiren.

D. Poliacrilonitrin.

Câu 50: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. HNO3.

B. KOH.

C. HCl.

D. CH3COOH.

Câu 51: Công thức của lysin là

A. CH3-NH2.

B. H2N-CH2-COOH.

C. H2N-CH(CH3)-COOH.

D. H2N-(CH2)4-CH(NH2)-COOH.

Câu 52: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là

A. metylpropionat.

B. metylaxetat.

C. etylaxetat.

D. propylaxetat.

Câu 53: Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?

A. 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2.

B. 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3.

C. 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2.

D. 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe.

Câu 54:

Một chất khi thủy phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ, chất đó là

A. protein.

B. xenlulozơ.

C. tinh bột.

D. saccarozơ.

Câu 55: Phèn chua có thành phần hóa học là

A. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

B. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

C. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

D. Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

Xem thêm tài liệu thi thử hóa 2020: Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Chuyên Sư Phạm

Câu 56: Phản ứng chuyển hóa trực tiếp từ chất béo lỏng thành chất béo rắn là phản ứng

A. hiđro hóa.

B. este hóa.

C. xà phòng hóa.

D. hiđrat hóa.

Câu 57: Cho dãy các kim loại: Cu, Al, Fe, Au. Kim loại dẫn điện tốt nhất trong dãy là

A. Au.

B. Cu.

C. Al.

D. Fe.

Câu 58: Thạch cao khan được điều chế bằng cách nung thạch cao sống ở nhiệt độ 350°C. Thành phần hóa học chủ yếu của thạch cao khan là

A. CaCO3.

B. Al2(SO4)3.

C. CaSO4.

D. BaSO4.

Câu 59: Chất nào sau đây lưỡng tính?

A. KNO3.

B. K2CO3.

C. Al2O3.

D. CaCl2.

Câu 60

: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

A. Ba.

B. Mg.

C. Na.

D. Cu.

Câu 61: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi lại trong bảng sau:

Mẫu thửThuốc thửHiện tượng
XNước bromKết tủa trắng
YQuỳ tímQuỳ tím hóa xanh
ZDung dịch I2Có màu xanh tím
TCu(OH)2Có màu xanh lam

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:

A. Phenol, lysin, hồ tinh bột, glixerol.

B. Lysin, phenol, hồ tinh bột, glixerol.

C. Phenol, lysin, glixerol, hồ tinh bột.

D. Phenol, glixerol, hồ tinh bột, lysin.

Câu 62: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Dung dịch FeCl3 phản ứng được với kim loại Fe.

B. Kim loại Fe phản ứng với dung dịch HCl tạo ra muối sắt (II).

C. Trong các phản ứng hóa học, ion Fe2+ chỉ thể hiện tính khử.

D. Kim loại Fe không tan trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

Câu 63: Dãy gồm các hợp chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ là

A. CH3NH2, C6H5NH2 (anilin), NH3.

B. C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, NH3.

C. NH3, C6H5NH2 (anilin), CH3NH2.

D. C6H5NH2 (anilin), NH3, CH3NH2.

Câu 64: Fe có số hiệu nguyên tử là 26, ion Fe3+ có cấu hình electron là

A. 3d5.

B. 3d6.

C. 3d6 4s2.

D. 3d3 4s2.

Câu 65: Cho dãy các kim loại: Na; Al; Cu; Fe; Ag. Số kim loại trong dãy tác dụng được với dung dịch Fe2(SO4)3 là

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 4.

Thử sức thêm với: Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa năm 2020 THPT Lương Thế Vinh (lần 2)

Câu 66: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.

(b) Hấp thụ hết 2 mol CO2 vào dung dịch chứa 3 mol NaOH.

(c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc dư.

(d) Cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol tương ứng là 2:1) vào dung dịch HCl dư.

(e) Cho CuO vào dung dịch HNO3.

Số thí nghiệm thu được 2 muối là

A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 67: Nhôm hiđroxit thu được bằng cách nào sau đây?

A. Cho dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3.

B. Cho dư dung dịch HCl vào dung dịch natri aluminat.

C. Thổi dư khí CO2 vào dung dịch natri aluminat.

D. Cho Al2O3 tác dụng với nước.

Câu 68: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong dung dịch, glucozơ và fructozơ đều hoà tan được Cu(OH)2.

B. Glucozơ và saccarozơ đều là cacbohiđrat.

C. Glucozơ và fructozơ là đồng phân của nhau.

D. Glucozơ và saccarozơ đều có phản ứng tráng bạc.

Câu 69: Hợp chất hữu cơ X (no, đa chức, mạch hở) có công thức phân tử C7H12O4. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được chất hữu cơ Y và 17,8 gam hỗn hợp muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH3OOC-[CH2]2-OOCC2H5.

B. CH3COO-[CH2]2-COOC2H5.

C. CH3COO-[CH2]2-OOCC2H5.

D. CH3COO-[CH2]2-OOCC3H7.

Câu 70: Hòa tan hoàn toàn 6,75 gam bột kim loại R trong dung dịch HCl dư, thu được 8,4 lít khí H2 (đktc). Kim loại R là

A. Mg.

B. Al.

C. Fe.

D. Zn.

Câu 71: Dung dịch X chứa 0,02 mol Cu(NO3)2 và 0,18 mol HCl có khả năng hòa tan tối đa m gam Fe. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5, giá trị của m là

A. 5,04 gam.

B. 4,48 gam.

C. 3,36 gam.

D. 5,6 gam.

Câu 72: Đốt cháy hoàn toàn hai amin no, đơn chức là đồng đẳng liên tiếp nhau thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc) và 20,7 gam H2O. Công thức phân tử của 2 amin là

A. C2H7N và C3H9N.

B. CH5N và C2H7N.

C. C3H7N và C4H9N.

D. C3H9N và C4H11N.

Câu 73: Thủy phân 3,42 gam saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Biết hiệu suất của phản ứng thủy phân là 80%, giá trị của m là

A. 4,230.

B. 2,160.

C. 1,728.

D. 3,456.

Câu 74: Nung 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm axetilen, propilen và hiđro (tỉ lệ mol 3 : 1 : 3) trong bình đựng bột Ni. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi so với X là 14/11. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thì thu được 12 gam kết tủa và hỗn hợp khí Z. Hấp thụ hết Z vào bình đựng dung dịch brom dư thì thấy có m gam brom phản ứng. Giá trị của m là

A. 24.

B. 72.

C. 48.

D. 16.

Câu 75: Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch gồm và x mol Ca(OH)2 và y mol NaOH. Sự phụ thuộc của số mol kết tủa vào số mol CO2 được biểu diễn theo sơ đồ sau:

câu 75 đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa năm 2020 của Sở GD&ĐT Cà Mau

Tỉ lệ x : y tương ứng là

A. 3 : 4.

B. 4 : 3.

C. 5 : 4.

D. 2 : 3.

Câu 76: Cho 8,7 gam hỗn hợp X gồm Na, Ca và Mg phản ứng hết với O2 dư thu được 12,7 gam hỗn hợp Y gồm 3 oxit. Cho Y phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 2M. Giá trị của V là

A. 250.

B. 500.

C. 400.

D. 750.

Câu 77: Hỗn hợp E chứa các chất hữu cơ mạch hở gồm tetrapeptit X, pentapeptit Y và Z là este đơn chức của α-amino axit. Đun nóng 36,86 gam hỗn hợp E với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi chứa ancol T có khối lượng 3,84 gam và phần rắn gồm 2 muối của glyxin và alanin. Cho lượng ancol T trên vào bình đựng Na dư, sau phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng bình tăng 3,72 gam. Mặt khác đốt cháy hết hỗn hợp muối bằng O2 dư, thu được 5,6 lít N2 (đktc); 21,96 gam H2O và CO2, Na2CO3. Phần trăm khối lượng của X trong E là

A. 11,24%.

B. 56,16%.

C. 24,56%.

D. 14,87%.

Câu 78: X, Y, Z là 3 este mạch hở (trong đó X, Y đơn chức, Z hai chức). Đun nóng 28,92 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp F gồm 2 muối có tỉ lệ mol là 1 : 1 và hỗn hợp 2 ancol no, có cùng số nguyên tử cacbon. Dẫn toàn bộ 2 ancol này qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 12,15 gam. Đốt cháy toàn bộ F thu được CO2; 10,53 gam H2O và 20,67 gam Na2CO3. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng lớn nhất trong E là

A. 36,56%.

B. 90,87%.

C. 35,92%.

D. 53,96%.

Câu 79: Hỗn hợp E gồm bốn este đều có công thức và có vòng benzen. Cho m gam E tác dụng tối đa với 200ml dung dịch NaOH 1M đun nóng thu được hỗn hợp X gồm các ancol và 20,5 gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ X vào bình đựng Na dư, sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng chất rắn trong bình tăng 6,9 gam so với ban đầu. Giá trị của m là

A. 16,32.

B. 8,16.

C. 20,40.

D. 13,60.

Câu 80: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T gồm este hai chức, mạch hở X và este đơn chức Y thu được 6,54 mol CO2 và 3,6 mol H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn T cần dùng 141,285 gam dung dịch NaOH 50,96%, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được rắn Q gồm 3 muối (đều có phân tử khối lớn hơn 90 đvC). Ngưng tụ phần hơi thu được 117,875 ml ancol etylic 40o. Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml và của nước bằng 1 g/ml. Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ nhất trong Q là

A. 50,2%.

B. 62,8%.

C. 47,7%.

D. 39,6%.

Hết

Vậy là Đọc tài liệu đã gửi tới các em đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa có đáp án của tỉnh Cà Mau, đề thi vẫn giữ nguyên cấu trúc đề thi hóa mọi năm và chuẩn theo nội dung mà Bộ đã đề ra sau tinh giảm chương trình năm học 2019-2020, hãy làm thử đề thi trong 50 phút rồi so sánh với đáp án phía dưới.

- Xem thêm trọn bộ đề thi thử thpt quốc gia 2020 tất cả các môn - 

Đáp án

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
41B42D43A44D45C
46A47D48B49A50D
51D52A53D54A55C
56A57B58C59C60C
61A62C63D64A65D
66C67C68D69C70B
71A72A73D74B75C
76A77D78B79C80C

Trên đây là một tài liệu đề thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2020 có đáp án kèm theo khá sát cấu trúc Bộ GD&ĐT đưa ra, đừng quên còn rất nhiều đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa đang đợi các em khám phá nữa nhé.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM