Đề minh họa THPT Quốc gia môn Hóa năm 2020 có đáp án

Xuất bản: 03/04/2020 - Cập nhật: 15/04/2020 - Tác giả:

Đề thi minh họa 2020 môn Hóa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kèm đáp án do Đọc tài liệu thực hiện giúp em ôn luyện cho kỳ thi THPT Quốc gia.

Đề Hóa minh họa 2020 do Bộ GD&ĐT công bố với đáp án do Đọc tài liệu thực hiện mong các em ôn tập kiến thức và các dạng đề thường xuyên ra:

Đề thi tham khảo THPT Quốc gia môn Hóa năm 2020 này gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm được Bộ GD&ĐT công bố và nội dung theo sát chương trình học môn Hóa học 12 và theo nội dung giảm tải môn Toán THPT đã được công bố. Các em có thể làm bài thi online hoặc ghi đáp án từng câu ra giấy với thời gian làm bài là 90 phút rồi sau đó kiểm tra lại kết quả thi của mình qua phần đáp án ở phần cuối tài liệu này.

Đề thi Hóa tham khảo 2020

• Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137.

• Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41: Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?

A. Ag. 

B. Mg. 

C. Fe. 

D. Al.

Câu 42: Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường?

A. Ag. 

B. Na.

C. Mg. 

D. Al.

Câu 43: Khí X được tạo ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch, gây hiệu ứng nhà kính. Khí X là

A. CO₂. 

B. H₂. 

C. N₂. 

D. O₂.

Câu 44: Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được

A. 1 mol etylen glicol.

B. 3 mol glixerol. 

C. 1 mol glixerol. 

D. 3 mol etylen glicol.

Câu 45: Kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây sinh ra khí H₂?

A. HNO₃ đặc, nóng. 

B. HCl. 

C. CuSO₄. 

D. H₂SO₄ đặc, nóng.

Câu 46: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?

A. Anilin. 

B. Glyxin. 

C. Valin. 

D. Metylamin.

Câu 47: Công thức của nhôm clorua là

A. AlCl₃. 

B. Al₂(SO₄)₃. 

C. Al(NO₃)₃.

 D. ABr3.

Câu 48: Sắt có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây?

A. FeCl₂. 

B. Fe(NO₃)₃. 

C. Fe₂(SO₄)₃. 

D. Fe₂O₃.

Câu 49: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp?

A. Propen. 

B. Stiren. 

C. Isopren.

D. Toluen.

Câu 50: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Mg. 

B. Fe. 

C. Na. 

D. Al.

Câu 51: Số nguyên tử oxi trong phân tử glucozơ là

A. 3. 

B. 4. 

C. 5. 

D. 6.

Câu 52: Hiđroxit nào sau đây dễ tan trong nước ở điều kiện thường?

A. Al(OH)₃. 

B. Mg(OH)₂. 

C. Ba(OH)₂. 

D. Cu(OH)₂.

Câu 53: Nước chứa nhiều ion nào sau đây được gọi là nước cứng?

A. \(Ca^{2+}, Mg^{2+}\)

B. Na+, K+

C. Na+, H+

D. H+, K+

Câu 54: Công thức của sắt(III) hiđroxit là

A. Fe(OH)₃. 

B. Fe₂O₃. 

C. Fe(OH)₂. 

D. FeO.

Câu 55:

Cho khí H₂ dư qua ống đựng m gam Fe₂O₃ nung nóng. Sau khi các phản úng xảy ra hoàn toàn, thu được 5,6 gam Fe. Giá trị của m là

A. 8,0. 

B. 4,0. 

C. 16,0. 

D. 6,0.

Câu 56: Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H₂. Giá trị của V là

A.2,24. 

B. 1,12. 

C. 3,36. 

D. 4,48.

Câu 57: Nghiền nhỏ 1 gam CH₃COONa cùng với 2 gam vôi tôi xút (CaO và NaOH) rồi cho vào đáy ống nghiệm. Đun nóng đều ống nghiệm, sau đó đun tập trung phần có chứa hỗn hợp phản ứng. Hiđrocacbon sinh ra trong thí nghiệm trên là

A. metan.

B. etan. 

C. etilen. 

D. axetilen.

Câu 58: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Anilin là chất khí tan nhiều trong nước. 

B. Gly-Ala-Ala có phản ứng màu biure.

C. Phân tử Gly-Ala có bốn nguyên tử oxi. 

D. Dung dịch glyxin làm quỳ tím chuyển màu đỏ.

Câu 59: Cho 90 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 80%, thu được V lít khí CO₂. Giá trị của V là

A. 17,92. 

B. 8,96. 

C. 22,40. 

D. 11,20.

Câu 60:

Cho 0,1 mol Gly-Ala tác dụng với dung dịch KOH dư, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol KOH đã phản ứng là

A. 0,2. 

B. 0,1. 

C. 0,3. 

D. 0,4.

Câu 61: Phản ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion rút gọn: \(H^+ + OH^- → H₂O\)?

A. KOH + HNO₃ → KNO₃ + H₂O. 

B. Cu(OH)₂ + H₂SO₄ → CuSO₄ + 2H₂O.

C. KHCO₃ + KOH → K2CO₃ + H₂O.

D. Cu(OH)₂ + 2HNO₃ → Cu(NO₃)₂ + 2H₂O.

Câu 62: Chất rắn X vô định hình, màu trắng, không tan trong nước nguội. Thủy phân X với xúc tác axit hoặc enzim, thu được chất Y. Chất X và Y lần lượt là

A. tinh bột và glucozơ. 

B. tinh bột và saccarozơ.

C. xenlulozơ và saccarozơ. 

D. saccarozơ và glucozơ.

Câu 63: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Nhúng dây thép vào dung dịch HCl có xảy ra ăn mòn điện hóa học.

B. Nhôm bền trong không khí ở nhiệt độ thường do có lóp màng oxit bảo vệ.

C. Thạch cao nung có công thức CaSO₄.2H₂O.

D. Kim loại Na được bảo quản bằng cách ngâm chìm hoàn toàn trong dầu hỏa.

Câu 64:

Thủy phân este X có công thức C₄H₈O₂, thu được ancol etylic. Tên gọi của X là

A. etyl propionat.

B. metyl axetat.

C. metyl propionat.

D. etyl axetat.

Câu 65: Cho lượng dư Fe lần lượt tác dụng với các dung dịch: CuSO₄, HCl, AgNO₃, H₂SO₄ loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường họp sinh ra muối sắt(II) là

A. 1. 

B. 2. 

C. 3. 

D. 4.

Câu 66: Cho các polime sau: poli(vinyl clorua), poli(metyl acrylat), poli(etylen terephtalat), nilon-6,6. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

A. 1. 

B. 2. 

C. 3.

 D. 4.

Câu 67: Để hòa tan hoàn toàn 1,02 gam Al₂O₃ cần dùng tối thiểu V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là

A. 20.

B. 10.

C. 40.

D. 50.

Câu 68: Thực hiện phản ứng este hóa giữa 4,6 gam ancol etylic với lượng dư axit axetic, thu được 4,4 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là

A. 30%.

B. 50%. 

C. 60%. 

D. 25%.

Câu 69: Cho 0,56 gam hỗn hợp X gồm C và S tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO₃ đặc, nóng, thu được 0,16 mol hỗn hợp khí gồm NO₂ và CO₂. Mặt khác, đốt cháy 0,56 gam X trong O₂ dư rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào dung dịch Y chứa 0,02 mol NaOH và 0,03 mol KOH, thu được dung dịch chứa m gam chất tan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 3,64. 

B. 3,04. 

C. 3,33. 

D. 3,82.

Câu 70: Xà phòng hóa hoàn toàn m gam hỗn họp E gồm các triglixerit bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và hỗn hợp X gồm ba muối

\(C_{17}H_xCOONa, C_{15}H_{31}COONa, C_{17}H_yCOONa\)

có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa hoàn toàn m gam E, thu được 68,96 gam hỗn họp Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E thì cần vừa đủ 6,14 mol O₂. Giá trị của m là

A. 68,40. 

B. 60,20. 

C. 68,80. 

D. 68,84.

Câu 71: Cho các phát biểu sau:

(a) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl₃ có xuất hiện kết tủa.

(b) Nhiệt phân hoàn toàn Cu(NO₃)₂ tạo thành Cu.

(c) Hỗn hợp Na₂O và Al (tỉ lệ mol 1 : 1) tan hết trong nước dư.

(d) Trong công nghiệp dược phẩm, NaHCO₃ được dùng để điều chế thuốc đau dạ dày.

(e) Trong công nghiệp, Al được sản xuất bằng phương pháp điện phân nóng chảy AlCl₃.

Số phát biểu đúng là

A. 3. 

B. 4. 

C. 5. 

D. 2.

Câu 72: Cho este hai chức, mạch hở X (C₇H₁₀O₄) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được ancol Y (no, hai chức) và hai muối của hai axit cacboxylic Z và T (\(M_Z < M_T\)

). Chất Y không hòa tan được Cu(OH)₂ trong môi trường kiềm. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Axit Z có phản ứng tráng bạc.

B. Oxi hóa Y bằng CuO dư, đun nóng, thu được anđehit hai chức.

C. Axit T có đồng phân hình học.

D. Có một công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.

Câu 73: Nung nóng a mol hỗn họp gồm: axetilen, vinylaxetilen và hiđro (với xúc tác Ni, giả thiết chỉ xảy ra phản ứng cộng H₂), thu được hỗn họp Y có tỉ khối so với H₂ là 20,5. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 0,3 mol CO₂ và 0,25 mol H₂O. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

A. 0,20. 

B. 0,25. 

C. 0,15. 

D. 0,30.

Câu 74: Dẫn từ từ đến dư khí CO₂ vào dung dịch chứa 0,01 mol Ca(OH)₂. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) vào thể tích khí CO₂ tham gia phản ứng (x lít) được biểu diễn như đồ thị:

câu 74 đề thi tham khảo THPT Quốc gia môn Hóa năm 2020 có đáp án

Giá trị của m là

A. 0,20. 

B. 0,24. 

C. 0,72. 

D. 1,00.

Câu 75: Cho các phát biếu sau:

(a) Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ hay tinh bột đều thu được glucozơ.

(b) Thủy phân hoàn toàn các triglixerit luôn thu được glixerol.

(c) Tơ poliamit kém bền trong dung dịch axit và dung dịch kiềm.

(d) Muối mononatri glutamat được ứng dụng làm mì chính (bột ngọt).

(e) Saccarozơ có phản ứng tráng bạc.

Số phát biểu đúng là

A.2. 

B.4. 

C. 3. 

D. 5.

Câu 76: Điện phân dung dịch X gồm 0,2 mol NaCl và a mol Cu(NO₃)₂ (với các điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không thay đổi), thu được dung dịch Y có khối lượng giảm 17,5 gam so với khối lưọng của X. Cho m gam Fe vào Y đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Z, khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và (m - 0,5) gam hỗn hợp kim loại. Giả thiết hiệu suất điện phân là 100%, nước bay hơi không đáng kể. Giá trị của a là

A. 0,20. 

B. 0,15. 

C. 0,25. 

D. 0,35.

Câu 77: Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: Cho vào bát sứ nhỏ khoảng 2 ml dầu dừa và 6 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn họp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút và thỉnh thoảng thêm

nước cất để giữ cho thể tích hỗn họp không đổi rồi để nguội hỗn họp.

Bước 3: Rót thêm vào hỗn họp 7 - 10 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên hỗn họp.

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn màu trắng nổi lên là glixerol.

B. Thêm dung dịch NaCl bão hòa nóng để làm tăng hiệu suất phản ứng.

C. Ở bước 2, nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xảy ra.

D. Trong thí nghiệm này, có thể thay dầu dừa bằng dầu nhờn bôi trơn máy.

Câu 78: Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở đều tạo bởi axit cacboxylic với ancol no, trong đó có hai este đơn chức và một este hai chức. Đốt cháy hoàn toàn 3,82 gam X trong O₂, thu được H₂O và 0,16 mol CO₂. Mặt khác, cho 3,82 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol đồng đẳngké tiếp và dung dịch chứa 3,38 gam hỗn hợp muối. Đun nóng toàn bộ Y với H₂SO₄ đặc, thu đưọc tối đa 1,99 gam hỗn hợp ba ete. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối nhỏ nhất trong X là

A. 23,04%. 

B. 38,74%. 

C. 33,33%. 

D. 58,12%.

Câu 79: Đốt cháy hoàn toàn 6,46 gam hỗn họp E gồm ba este no, mạch hở X, Y, Z (đều tạo bởi axit cacboxylic và ancol; \(M_X < M_Y < M_Z < 248\)) cần vừa đủ 0,235 mol O₂, thu được 5,376 lít khí CO₂. Cho 6,46 gam E tác dụng hết với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với lượng phản ứng) rồi chưng cất dung dịch, thu được hỗn họp hai ancol đồng đẳng kế tiếp và hỗn họp chất rắn khan T. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được Na₂CO₃, CO₂ và 0,18 gam H₂O. Phân tử khối của z là

A. 160. 

B. 74. 

C. 146. 

D. 88.

Câu 80: Hỗn họp E gồm chất X (\(C_nH_{2n+4}O₄N₂\)) và chất Y (\(C_mH_{2m+3}O₂N\)) đều là các muối amoni của axit cacboxylic với amin. Cho 0,12 mol E tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,19 mol NaOH, đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm 18,24 gam một muối và 7,15 gam hỗn họp hai amin. Phần trăm khối lượng của Y trong E là

A. 31,35%. 

B. 26,35%. 

C. 54,45%. 

D. 41,54%.

------- HẾT -------

Đáp án tham khảo

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 A 51 D 61 A 71 A
42 B 52 C 62 A 72 C
43 A 53 A 63 C 73 A
44 B 54 A 64 D 74 A
45 B 55 A 65 D 75 B
46 D 56 A 66 B 76 D
47 A 57 A 67 A 77 C
48 A 58 B 68 B 78 B
49 D 59 A 69 A 79 C
50 B 60 A 70 A 80 A

Trên đây là bộ đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn Hóa tham khảo mà Bộ công bố giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị cho kì kiểm tra THPT sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

Chúc các em ôn thi thật tốt!

Xem thêm

Đề minh họa 2020 có đáp án full các môn:

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM