24 mã đề thi THPT quốc gia 2019 môn địa

Xuất bản: 03/08/2020 - Tác giả:

Đề thi và đáp án 24 mã đề thi THPT quốc gia 2019 môn địa (có ảnh đề) chi tiết với đề thi của Bộ GD&ĐT dành cho các em học sinh tham khảo

Đáp án chính thức đề thi môn Địa lý tại kỳ thi THPT Quốc gia 2019 được Bộ GD&ĐT công bố chi tiết tất cả các mã đề dành cho các em học sinh và phụ huynh cùng theo dõi.

Đáp án đề thi môn Địa lí THPTQG 2019- Tất cả 24 mã đề

>> Đáp án tất cả các mã đề môn Lịch sử THPT Quốc gia 2019

>> Đáp án 24 mã đề môn GDCD THPT Quốc gia 2019

Nếu như các em không check được đáp án của mình thì các em có thể check đáp án theo các nhóm sau:

  • Nhóm 1: 301; 307; 309; 315; 317; 323
  • Nhóm 2: 302; 308; 310; 316; 318; 324
  • Nhóm 3: 303; 305; 311; 313; 319; 321
  • Nhóm 4: 304; 306; 312; 314; 320; 322

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 301

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41A51C61D71B
42B52B62D72A
43C53A63B73B
44C54B64A74A
45C55A65C75D
46D56C66B76C
47D57D67D77B
48A58B68A78A
49B59A69D79C
50A60C70C80A

Xem chi tiết:

Đề thi và đáp án môn Địa lý tại kỳ thi THPTQG 2019 mã đề 301

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 302

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41A51B61D71C
42D52B62A72A
43B53B63C73B
44D54D64A74A
45A55B65D75B
46C56D66C76C
47C57A67D77C
48D58B68A78A
49C59D69B79C
50D60D70C80B

Xem chi tiết đề thi và đáp án mã 302 địa 2019: Đề thi và đáp án môn Địa lý tại kỳ thi THPTQG 2019 mã đề 302

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 303

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41D51B61D71C
42A52A62B72B
43A53D63A73C
44C54B64D74A
45A55B65B75A
46B56A66C76A
47D57C67B77C
48D58C68C78D
49D59B69A79C
50C60C70D80B

Xem chi tiết : Đề thi và đáp án môn Địa lý tại kỳ thi THPTQG 2019 mã đề 303

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 304

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41C51A61A71B
42D52D62B72B
43B53C63C73A
44D54C64A74A
45A55B65A75C
46B56B66D76A
47C57A67D77C
48C58B68B78C
49A59C69A79D
50B60D70D80D

Xem chi tiết :

Đề thi và đáp án môn Địa lý tại kỳ thi THPTQG 2019 mã đề 304

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 305

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41B51B61D71A
42A52D62C72A
43A53C63D73B
44A54D64D74D
45B55B65B75A
46C56D66A76B
47D57C67B77B
48A58A68D78D
49D59B69B79A
50D60A70A80D

Xem chi tiết đề thi và đáp án mã 305 địa 2019: Đề thi và đáp án môn Địa lý tại kỳ thi THPTQG 2019 mã đề 305

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 306

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41A51D61D71C
42D52D62D72B
43D53D63C73A
44B54B64A74A
45C55A65C75C
46A56A66A76C
47A57C67A77D
48D58C68C78C
49C59A69C79A
50C60D70B80D

Xem chi tiết đề thi và đáp án mã 306 địa 2019: Đề thi và đáp án môn Địa lý mã đề 306 2019

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 307

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41A51C61C71D
42D52B62D72A
43C53B63D73D
44B54D64C74A
45C55B65B75B
46C56B66B76C
47A57A67D77C
48C58A68A78D
49A59D69D79C
50C60D70A80A

Xem chi tiết đề thi và đáp án mã 307 địa 2019: Đề thi và đáp án mã đề 307 môn Địa THPTQG 2019

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 308

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41B51C61D71A
42D52C62B72C
43B53C63B73B
44C54D64B74A
45B55C65D75B
46A56D66B76A
47D57D67A77C
48A58A68C78C
49D59D69B79C
50D60B70B80C

Xem chi tiết : Đề thi và đáp án môn Địa lý THPTQG 2019 mã đề 308

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 309

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41A51B61B71B
42A52D62C72C
43D53B63C73A
44A54C64B74B
45B55A65C75C
46C56A66B76B
47A57A67C77D
48C58B68C78B
49A59A69D79C
50D60D70A80C

Xem chi tiết đề thi và đáp án mã 309 địa 2019: Đề thi và đáp án môn Địa lý THPTQG 2019 mã đề 309

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 310

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41B51A61B71B
42B52D62D72B
43A53B63B73D
44D54D64A74A
45C55D65C75C
46C56A66B76B
47C57C67A77A
48D58A68B78A
49C59D69A79D
50C60B70B80D

Xem chi tiết : Đề thi và đáp án môn Địa lý mã đề 310

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 311

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41C51D61D71A
42B52A62A72B
43C53D63D73C
44A54A64A74B
45C55C65B75B
46A56D66B76C
47D57B67A77B
48A58A68D78C
49B59B69B79D
50D60C70C80C

Xem chi tiết :

Đề thi và đáp án môn Địa lý mã đề 311

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 312

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41A51C61B71A
42D52B62C72C
43B53D63D73A
44B54A64D74B
45B55C65C75C
46D56B66B76B
47B57D67A77C
48D58D68C78C
49C59B69D79B
50D60D70C80B

Xem chi tiết đề thi và đáp án mã 312 địa 2019: Đề thi và đáp án mã đề 312 môn Địa THPTQG 2019

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 313

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41C51D61D71D
42C52D62C72A
43B53A63A73B
44B54B64D74B
45A55A65B75A
46C56B66B76C
47A57A67D77C
48D58B68D78D
49C59D69D79D
50C60A70C80A

Xem chi tiết đề thi và đáp án mã 313 địa 2019: Đề thi và đáp án môn Địa lý THPTQG 2019 mã đề 313

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 314

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41A51B61A71D
42B52C62C72B
43B53B63C73C
44D54B64D74A
45A55A65A75C
46D56A66C76A
47D57B67B77D
48C58C68A78D
49C59A69A79B
50A60A70B80D

Xem chi tiết đề thi và đáp án mã 314 địa 2019: Đề thi và đáp án môn Địa lý THPTQG 2019 mã đề 314

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 315

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41D51A61D71C
42B52C62C72D
43C53C63D73B
44A54B64D74D
45A55C65A75B
46D56C66A76C
47A57A67C77D
48C58D68B78D
49B59B69A79B
50C60B70A80A

Xem chi tiết : Đề thi và đáp án môn Địa lý THPTQG 2019 mã đề 315

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 316

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41B51B61D71A
42D52A62B72A
43A53D63D73D
44D54A64B74A
45D55C65D75B
46A56B66A76A
47C57A67A77D
48C58C68A78D
49A59D69D79B
50B60B70B80B

Xem chi tiết :

Đề thi và đáp án môn Địa lý THPTQG 2019 mã đề 316

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 317

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41A51C61B71C
42C52C62A72D
43A53C63D73B
44A54B64A74C
45B55D65B75B
46D56C66A76C
47B57D67B77B
48B58B68A78C
49C59B69A79B
50A60C70C80A

Xem chi tiết đề thi và đáp án mã 317 địa 2019: Đề thi và đáp án môn Địa lý THPTQG 2019 mã đề 317

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 318

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41D51A61A71C
42A52B62B72C
43A53D63C73D
44D54A64A74D
45B55B65D75A
46C56A66A76D
47C57B67B77C
48B58D68B78B
49D59C69B79C
50A60C70A80B

Xem chi tiết đề thi và đáp án mã 318 địa 2019: Đề thi và đáp án môn Địa lý tại mã đề 318

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 319

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41C51B61A71B
42A52B62B72D
43D53D63A73A
44A54C64C74D
45C55C65D75C
46A56C66B76A
47D57A67D77A
48D58C68C78D
49D59B69A79B
50C60C70C80B

Xem chi tiết đề thi và đáp án mã 305 địa 2019: Đáp án mã đề 319 môn Địa lý THPTQG 2019

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 320

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41B51C61B71D
42B52A62C72D
43C53A63B73C
44D54D64D74D
45A55C65A75B
46D56B66D76C
47B57A67D77A
48B58B68D78A
49C59B69C79B
50D60C70C80B

Xem chi tiết đề thi và đáp án mã 320 địa 2019: Đề thi và đáp án môn Địa lý THPTQG 2019 mã đề 320

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 321

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41D51B61B71D
42B52B62B72B
43B53D63B73A
44A54C64D74B
45D55A65C75C
46D56C66D76A
47A57D67A77B
48C58B68C78C
49C59A69A79D
50C60C70D80A

Xem chi tiết đề thi và đáp án mã 321 địa 2019: Đáp án mã đề 321 môn Địa lý tại kỳ thi THPTQG 2019

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 322

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41A51B61C71D
42C52A62D72C
43D53A63D73B
44A54B64B74B
45B55C65C75B
46C56D66B76C
47D57D67C77A
48D58C68B78D
49C59A69A79A
50D60A70C80A

Xem chi tiết đề thi và đáp án mã 322 địa 2019: Đề thi và đáp án môn Địa lý tại kỳ thi THPTQG 2019 mã đề 322

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 323

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41D51B61B71C
42D52D62D72C
43D53C63B73D
44A54B64A74C
45C55C65C75C
46D56B66D76D
47B57A67D77D
48D58A68B78B
49D59C69C79C
50B60B70B80D

Xem chi tiết đề thi và đáp án mã 323 địa 2019: Đề thi và đáp án môn Địa lý tại kỳ thi THPTQG 2019 mã đề 323

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 324

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41D51B61B71C
42B52C62A72A
43B53A63A73D
44D54A64B74B
45D55A65A75C
46D56B66A76D
47B57C67B77D
48A58D68D78B
49C59D69C79C
50C60C70C80C

Xem chi tiết đề thi và đáp án mã 324 địa 2019: Đề thi và đáp án môn Địa lý tại kỳ thi THPTQG 2019 mã đề 324

Vậy là Đọc tài liệu đã đưa chi tiết 24 mã đề thi THPT  quốc gia 2019 môn địa giúp các em ôn luyện.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM